بیمه تكمیلی sos و درمان مسافران خارج از كشور

darman pasargad

بیمه تكمیلی sos و درمان مسافران خارج از كشور بیمه درمان تكمیلی بیمه درمانی darman grohi sos شركت كمك رسان ایران گروه پزشكی شركت كمك رسان پوشش درمان تكمیلی بیمه نامه مسافرتی شركت بیمه پاسارگاد

بیمه های درمان در دو شاخه درمان تكمیلی و درمان مسافران خارج از كشور ارائه می گردد :

بیمه درمان تكمیلی (گروهی)

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این  هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید .

بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شركتهای دولتی و خصوصی كه تعداد كاركنان آنان  با اعضای تحت تكفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراكز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراكلینیكی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

بیمه درمان مسافران خارج از كشور

این بیمه نامه اشخاصی كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . كلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شركت بیمه پاسارگاد و شبكه های بین المللی كمك رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از كشور را پرداخت می نماید .

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از كشور :

ـ تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران

ـ تامین هزینه های فوریت های دندانپزشكی به استثناء پركردن قطعی

ـ پذیرش و انتقال پزشكی به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشكی

ـ همكاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی

ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی خارج از كشورشركت كمك رسان ایران

فصل اول : تعریف

۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شركت سهامی بیمه پاسارگاد.

۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر ، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا كمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار كه به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می كنند.

۳- كشور محل اقامت : همان محل اقامت دایـم و یا سكونت بیمـه گذار است كه دراین بیمـه نامه كشـور ایران می باشد.

۴- بیماری : هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است كه قانوناً توسط یك پزشك تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ یك از دو گروه زیر نباشد.

۱-۴- بیماری مادرزادی كه در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.

۲-۴- بیماری سابقه دار كه بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است .

۵- بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده كه نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشكی شركت كمك رسان ایران بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این كه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۶- صدمات جسمانی : عارضه پزشكی است كه به واسطه یك عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و كنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

۷- صدمات جسمانی حاد: صدماتی كه بنا به نظر گروه پزشكی شركت كمك رسان ایران sos ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته و یا اینكه با خطر مرگ وی همراه باشد.

۸- پوشش و گستره آن : « شركت كمك رسان ایران sos » بلافاصله مساعدت های ذكر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری وحوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از كشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنكه بیماری یا حادثه مذكور خارج از حوزه جغرافیـایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تاریخ اعتبار بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد .

مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری كه بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، هركدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

تذكر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است كه مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

فصل دوم : خدمات قابل ارایه در سفر

شركت كمك رسان ایران اس او اس خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج ازكشورمحل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر این كه مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشترنباشد.

الف : كمك های شخصی

۱- هزینه های پزشكی و بستری در بیمارستان در خارج از كشور

درصورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از كشور محل اقامت وی « شركت كمك رسان ایران sos » هزینه های معمول ، متداول ، لازم و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشكی و داروی تجویزی از سوی پزشك بیمه گذار را ، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشكی شركت امداد رسان ایران برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه گذار با مراكز درمانی و پزشكان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود .

فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴   ساعت ).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به كشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

درصورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، « شركت كمك رسان ایران sos » نسبت به انتقال وی به یك مركز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به كشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشكی شركت كمك رسان ایران  در مورد مركز درمانی ای كه باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به كشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشكی شركت كمك  رسان ایران  طی تماس های تلفنی لازم با مراكز درمانی و پزشكان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزیی و یا بیماریهایی كه به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشكی « شركت كمك رسان ایران » بازگشت بیمه گذار به كشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مكانی كه كمك های پزشكی كافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشكی

« شركت كمك رسان ایران sos » درصورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشكی را به بیمه گذار در خارج از كشور محل اقامت وی تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود .

فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشكی است . این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت و كشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به كشور

درصورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی­و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی « شركت كمك رسان ایران sos » هزینه بازگشت یك نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار را به كشور مبدا ( محل اقامت ) تقبل خواهد نمود، مشروط بر اینكه شخص همراه نتواند سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای كه در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود را انجام دهد.

۵-بازگرداندن جسد متوفی

درصورت فوت بیمه گذار ، « شركت كمك رسان ایران sos » اقدامات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را انجام می دهد و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاكسپاری در كشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاكسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یكی از اعضای بلافصل خانواده

درصورتی كه بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود ، « شركت كمك رسان ایران » مخارج سفر یكی از اعضای بلافصل خانواده وی را از كشور محل اقامت بیمه گذار ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز ، حداكثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷ –بازگشت اضطراری به كشور به دلیل فوت یكی از اعضای نزدیك خانواده

اگر بیمه گذار به دلیل فوت یكی از اعضای نزدیك خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود ناچار به توقف سفر شود ، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای كه برای سفر اجاره شده است نباشد، « شركت كمك رسان ایران » هزینه سفر او به كشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود . بیمه گذار می بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی كه موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به « شركت كمك رسان ایران » ارایه نماید.

۸ –تحویل دارو

شركت امدادرسان ایران  هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، در صورتی كه توسط پزشك معالج وی ، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ، پرداخت خواهد نمود.

۹ -ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

« شركت كمك رسان ایران sos » پیام های اضطراری مربوط به حوادث مشمول این بیمه نامه را به طرف های بیمه گذار اعلام می نماید و درصورت درخواست بیمه گذار اطلاعات اولیه از قبیل نام پزشكان ، متخصصین ، دندانپزشكان یا پیراپزشكان نزدیك و محل بیمارستان ها ، مراكز درمانی ، داروخانه ها و آمبولانس ها را ، بدون هرگونه اظهار نظر تشخیص، دراختیار بیمه گذار قرار می دهد.

۱۰ -ارائه وجه الضمان

« شركت كمك رسان ایران » ازجانب بیمه گذار وجه الضمان لازم حداكثر تا مبلغ ۸۵۰ یورو را تأیید می نماید قبل از این اقدام بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را بصورت چك بانكی یا حواله یا وجه نقد نزد دفتر رسمی « شركت كمك رسان ایران sos » در ایران بسپارد.

۱۱ -حواله وجه نقد

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از كشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( كه می تواند از طریق مدارك مربوطه نظیر رسید ، تأییدیه ، شكواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد ، « شركت كمك رسان ایران » به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا درقالب چك بانكی ، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداكثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲ فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از كشور

درصورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از كشور، « شركت كمك رسان ایران sos » هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارك كنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳ معاضدت حقوقی

الف- شركت كمك رسان ایران هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی كیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از كشور را تا سقف حداكثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن ( به ارز كشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

ب – پوشش های مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و براساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

تذكرمهم :

اصل تأییدیه حمل بار یا شكواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در كلیه موارد می بایست به « شركت كمك رسان ایران sos » ارایه شود .

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

درصورت فقدان بار توسط شركت هواپیمایی حامل ، « شركت كمك رسان ایران sos » علاوه بر خسارتی كه حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را تا حداكثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما ، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذارباید فهرستی از مشخصات و محتویات ، ازجمله قیمت تخمینی و تاریخ خریدهر قلم كالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شركت حامل را به شركت كمك رسان ایران ارایه نماید. پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برا مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر ، توسط شركت حامل تعیین می شود و از ۲۱ روز كمتـــر نمی باشد. پول ، جواهرات ، كارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲- جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی كه بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، « شركت كمك رسان ایران » هزینه تأخیر در ورود بارهرماه  وی را مشروط به آن كه شركت هواپیمایی وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تأخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداكثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد.

دركلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه كه به تأیید شركت هواپیمایی رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

« شركت كمك رسان ایران » راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومــات شخصی را به بیمه گذار ارایه و برای یافتن آن همكاری خواهد نمود. درصورت پیدا شدن ملزومات مذكور، انتقال آن به مقصد مورد نظربیمه گذار یا كشور محل اقامت وی توسط « شركت كمك رسان ایران sos » ، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهدبود.

پ – پوشش تأخیر در عزیمت

درصورتی كه وسیله نقلیه عمومی مسافرتی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر حركت داشته باشد ، شركت كمك رسان ایران به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط ، هزینه های اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر ( از قبیـل هزینه های حمل ونقل ، اقامت درهتل و همچنین غذا) حداكثرتا مبالغ مندرج در زیر را به وی جبران خواهد نمود:

۱- درصورتی كه تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.

۲- در صورتی كه تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند۱ .

۳- درصورتی كه تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بربند ۲ .

۴- در صورتی كه تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند۳ .

حداكثرتعهد بابت كلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد ، هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب كاركنان شركت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شركت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تأخیر های مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند.

– شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تأخیر در عزیمت ) عبارتند از :

۱- پیش از آنكه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تأییدیه كتبی درمورد تاریخ و زمان حركت و دلایل تأخیر را از شركت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.

۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی كه به موجب تأییدیه رزرو جا ، برای حركت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.

فصل سوم : شرح وظایف

۱- درصورت اعلام خسارت ، تعهد شركت كمك رسان ایران  مشروط به انطباق ادعای بیمه گذار با پوشش ها و شرایط این بیمه نامه می باشد .

۲- درصورت وقوع هرگونه خسارت مشمول این بیمه نامه ، بیمه گذار می بایست :

الف – هرگونه اقدام لازم برای به حداقل رساندن خسارت را بعمل آورد.

ب – در اسرع وقت از طریق تلفن خسارت را به شركت كمك رسان ایران اعلام و خدمات مورد نیاز خود  را مشخص نماید.

پ – كلیه اطلاعات مربوط را در اختیار شركت كمك رسان ایران قرار دهد.

ت – هیچ گونه مسئولیتی را درقبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳- درصورتی كه هریك از تعهدات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرارگرفته باشد ، « شركت كمك رسان ایران sos » تعهدی در قبال آن نخواهد داشت .

۴- شركت كمك رسان ایران  هیچ گونه هزینه ای را كه از پیش مورد تأیید شركت كمك رسان ایران (اس او اس) قرار نگرفته باشد را  جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

فصل چهارم : استثنائات عمومی

۱- موارد زیر به عنوان اصول كلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند :

۱-۱- مواردی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشاركت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی ، حاصل شده باشد.

عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۲-۱- عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، رانش زمین ، آتشفشان ، طوفان های موسمی غیرطبیعی ، سقوط اجسام از فضا ، شهاب ثاقب و بطور كلی هرگونه پدیده خارق العاده جوی ، هوایی ، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۳-۱- وقایعی ناشی از تروریسم ، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۴-۱- وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۵-۱- جنگ ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .

۶-۱- موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای .

۷-۱- موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی ، درگیری و نزاع ، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .

۸-۱- بیماری و یا صدمات جسمانی كه پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته باشد.

۹-۱- موارد ناشی از شركت بیمه گذار در رقابت ها ، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی .

۱۰-۱- مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری به هر روش ، مسابقه شكاربزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیرآب با استفاده از كپسول هوا ، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای كه برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است ، اسب سواری ، كوه نوردی ، غارنوردی ، مشت زنی ، كشتی به هرشیوه ، ورزش های رزمی ، چتر بازی ، بالون سواری ، سقوط آزاد، گلایدینگ پاراگلایدر و بطور كلی هرگونه ورزش و تفریح كه عرفاً خطرناك تلقی می گردد.

۱۱-۱- حضور در رقابت ها و تورنمنت ها یی كه به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱۲-۱- اسكی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناك .

۱۳-۱- اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران .

۱۴-۱- استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال ، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱۵-۱- حوادث ناشی از ریسك های شغلی بیمه گذار كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا كار قلمداد می شوند.

۲- علاوه بر استثنائات فوق ، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۱-۲- خدماتی كه رأساً به وسیله بیمه گذار ، بدون اطلاع و موافقت قبلی شركت كمك رسان ایران به استثنای موارد ضروری ، انجام پذیرد. در موارد ضــروری بیمه گذار باید اسناد و نسـخه اصلی صورت حساب ها را به شركت ارایه نماید.

۲-۲- عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی كه پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است .

۳-۲- مرگ ناشی از خودكشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدم به آن .

۴-۲-موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الكل ، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدریا داروهای فاقد نسخه پزشكی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی .

۵-۲- موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراكز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شركت مفری و مورد توافق بخش پزشكی آن .

۶-۲- درمان های توانبخشی .

۷-۲- پروتز ، وسایل كمك ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینك .

۸-۲- موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن یا سقط جنین.

۹-۲- موارد ناشی از باری كه به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شكننده و یا موارد فاسد شدنی .

۱۰-۲- مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر ، در هریك از شرایط زیر:

الف – پیش از شروع اعتبار بیمه نامه .

ب – با هدف انجام معالجات پزشكی .

ج- پس از تشخیص یك بیماری صعب العلاج.

۱۱-۲- هزینه هایی كه در كشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید ، هزینه هایی كه خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت هزینه هایی كه پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه ، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه ، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳- « شركت كمك رسان ایران » در صورتی كه به دلیل قوای قهریه نتواند هریك از خدماتی را كه بطور اخص در این بیمه نامه در  نظر گرفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

darman pasargad


تعداد بازدید :1260

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 7 + 14