بیمه مسئولیت ساختمانی كارآفرین

construction liability

بیمه مسئولیت ساختمانی كارآفرین بیمه مسئولیت كارفرما bime masouliat كارفرما در قبال كاركنان مسئولیت ساختمانی كارآفرین بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت قراردادی

شماره تماس : 09122721479

جراحات بدنی و صدمات ناشی از كار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و كاركنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین كار و مجازات های اسلامی كشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تكلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به كاركنان متوجه كارفرمایان می كند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است كه منافع آن منحصرا به كاركنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی كه مسئولیت آن بر عهده كارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است .

در بیمه مسئولیت كارفرما ، مسئولیت مدنی كارفرمایان ناشی از حوادثی كه به موجب قصور و اهمال آنان به كاركنان تحت امر وارد آید و كارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. بدین معنی كه چنانچه در جریان انجام كار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدنی به كاركنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان می باشد.

از آنجائیكه ارتباط قراردادی بین كارفرما و كارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود كننده مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث كار نمی باشد،این بیمه نامه كلیه كاركنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی كه بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه كاركنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد كه صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر كاركنان،بدون ذكر اسامی كاركنان وبا تعریف كامل محدوده زمانی و مكانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذكر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذكر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امكان كنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یك بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع كار و محدوده محل كار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است كه ناشی از اجرای كار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

یكی از نكات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن كاركنان پیمانكاران فرعی است كه مستقیما جز كاركنان تحت امر بیمه گذار نیستند. چون همانگونه كه اطلاع دارید در اكثر پروژه ها كارفرما یا صاحبكار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهند.
اهداف و مزایا

تعریف مسئولیت: بازخواست كردن شخص برای اعمالش در مقابل دیگری.
انواع مسئولیت:

1) اخلاقی

2) قانونی

مسئولیت قانونی خود به 2 دسته قابل تقسیم میباشد:

1-2 مدنی

2-2 كیفری

1-2 تعریف مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر كردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آبد، مسئولیت مدنی تحقق میابد.

مسئولیت مدنی به 3 دسته عمده تقسیم میشود:

1-1-2 حرفه ای: عبارت است از مسئولیتی كه برای صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل كسانیكه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند،بوجود می آید.

2-1-2 عمومی: خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان،مسئول شناخته می شود را مسئولیت عمومی می نامند.

3-1-2 قراردادی: عبارت از آنستكه یك طرف قرارداد بعلت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود در این صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.


بیمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسیم گردیده است:

1- اموال

2- اشخاص

3- مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی: در بیمه مسئولیت مدنی ،موضوع بیمه تامین و جبران خسارت هایی است كه در اثر حوادث ناشی از فعلیا ترك فعل افراد،بنگاه ها و سازمانها متوجه دیگران می شود،این خصلت تعهد به نفع دبگران( اشخاص ثالث) ویژگی بارز بیمه مسئولیت مدنی است.

انواع بیمه مسئولیت مدنی :

1- بیمه مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان

2- بیمه مسئولیت عمومی

3- بیمه مسئولیت حرفه ای

4- بیمه مسئولیت قراردادی

5- بیمه مسئولیت تولید كنندگان

كه هریك به زیر رشته های دیگر تقسیم می شوند

خسارت بدنی: آسیب جسمی وارده به كاركنان كه منجر به جرح ، نقص عضو و یا فوت گردد

نقص عضو :آسیب وارده به جسم كاركنان كه منجر به فوت نشده و دارای دیه یا ارش تعیین شده می باشد

پیمانكاران فرعی: عواملی به غیر از كارفرما یا پیمانكار اصلی كه اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را عهده دار است

اماكن وابسته:اماكن جنبی محیط كار شامل خوابگاه ، غذاخوری ،نمازخانه ،حمام وسالن ورزشی و...

دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاكم قضایی كشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص كرده است


قاعده نسبی حق بیمه :در صورت ارایه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد نیروی كار شاغل و وقوع خسارت مبلغ خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای كه می بایست پرداخت میشد محاسبه می گردد

محدوده مورد بیمه : محوطه كارگاه و كلیه اماكن و تاسیساتی كه به اقتضای كار بخشی از كارگاه تلقی می شود

اشخاص ثالث :كلیه اشخاصی كه به هیچ وجه دخالتی در كار موضوع بیمه نداشته باشند .

construction liability


تعداد بازدید :4312

نظرات و سوالات شما

آیا می توان در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، تعدادی از كاركنان را با نام و تعدادی را بی نام صادر كرد؟

  • 1395/12/29

جهت خرید بیمه مسئولیت ساختمانی چه چیز هایی را باید در نظر گرفت؟

  • 1395/12/29

بهترین بیمه مسئولیت در سال 96 چیه؟

  • 1395/12/27

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 2 + 11