بیمه عمرو بازنشستگی بیمه دی

bimeomrday

بیمه عمرو بازنشستگی بیمه دی بیمه عمر دی بیمه عمرو بازنشستگی bime omr dey بیمه عمر انفرادی dayinsurance تامین آتیه فرزندان عمر و سرمایه گذاری

بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری بیمه دی

طرح جامع بیمه عمر و سرمایه گذاری نوعی از بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری بوده كه علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، اندوخته ای را نصیب بیمه گذار و یا بیمه شده می نماید.

- پوشش فوت : سرمایه فوت بسته به میزان حق بیمه پرداختی در سال و سن بیمه شده تعیین می گردد كه قابلیت افزایش را در سالهای آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود.
بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان 5، 10، 15 و یا 20 درصد در هر سال را داشته باشد. سرمایه این پوشش از یك تا 25 برابر  حق بیمه سال اول و تا سقف 2.000.000.000 ریال می باشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداكثر سرمایه فوت قابل ارائه برای  بیمه شده گان كمتر از 16 سال حداكثر 15 برابر حق بیمه سال اول و با لحاظ سقف تعیین شده در رده های سنی مختلف می باشد.

- پوشش حیات : سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه با جمع آوری و انباشتن بخشی از وجوه پرداختی بیمه گذار در یك اندوخته سرمایه گذاری، تامین می شود كه این اندوخته می تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشكیل گردد.

در بیمه عمروسرمایه گذاری، بیمه شده بر پایه نیازهای خود و خانواده سرمایه ای را به عنوان سرمایه فوت انتخاب می كند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا یكجا) برمی گزیند. حق بیمه های پرداختی پس از كسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه  های بیمه نامه، مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود. این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشكیل یك سرمایه حیات، پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده بیمه شده خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی طبق آیین نامه بیمه مركزی در 2 سال اول بیمه نامه 16 درصد و در 2 سال دوم معادل 13 درصد و از سال 5 به بعد معادل 10% می باشد.

پوشش های اضافه

در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین اندوخته تشكیل شده در صورت حیات بیمه شده در انتهای بیمه نامه به منظور تامین دوران بازنشستگی و یا سایر مقاصد، برخی پوششهای اضافی نیز پیش بینی شده كه هر یك از آنها با لحاظ حق بیمه مربوطه، تعهدات خاصی را برای بیمه گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر تحت پوشش بیمه، از بیمه شده حمایت می كند.

پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت و اندوخته تشكیل شده تا زمان فوت به استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یك تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازكارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذكر است سرمایه نقص عضو برابر 100 درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

هزینه های پزشكی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشكی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را معادل 10 درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف 200.000.000 ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

پوشش بیماری های خاص

شركت بیمه دی مكلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریك از بیماری های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشك معتمد بیمه گر، هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را حداكثر معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 300.000.000 ریال به بیمه شده یا بیمه گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان 4 تا 60 سال قابل ارائه می باشد.

بیماری های تحت پوشش بیمه عمر دی عبارتند از :

- انواع سرطان
- سكته قلبی
- سكته مغزی
- عمل جراحی قلب باز
- پیوند اعضای اصلی بدن

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر ازكارافتادگی كامل و دائم بیمه شده (ناشی از حادثه یا بیماری) / بیمه گذار (ناشی از حادثه)

در صورت ازكارافتادگی كامل و دائم بیمه شده (ناشی از حادثه یا بیماری)، بیمه گذار (ناشی از حادثه)، پس از حذف پوشش های اضافی بیمه نامه از ابتدای سال بیمه ای جدید، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهد شد. بیمه sos شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن 18 الی 60 سال می باشد. همچنین لازم به توضیح است چنانچه  حق بیمه پرداختی بیمه نامه بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش های مربوطه نیز مشمول این معافیت خواهد بود. در صورت بروز ازكارافتادگی كامل و دائم بیمه شده(حادثه یا بیماری) و یا بیمه گذار (حادثی) در مدت قرارداد، شركت بیمه دی متعهد به پرداخت حق بیمه بوده و سرمایه  گذاری بیمه نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق بیمه از جانب شركت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممكن خواهد بود.

ویژگی های طرح جامع عمر و سرمایه گذاری بیمه دی

-  واریزمتفرقه : به منظور تقویت اندوخته سرمایه گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تكمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه نامه) می تواند وجهی را تحت عنوان اندوخته اولیه یا واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.

سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگی
مدت بیمه نامه: 5 الی 30 سال
روش پرداخت حق بیمه: یكجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه.
حق بیمه: حداقل حق بیمه یكجا: 10.000.000 ریال،
حداقل حق بیمه سالانه: 2.500.000 ریال
ضریب افزایش سالانه حق بیمه: 0، 5%، 10%، 15%، 20 % (به انتخاب بیمه گذار)
ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، 5%، 10%، 15%، 20% (به انتخاب بیمه گذار)
حداكثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : 70 سالگی
تعهدات بیمه گر در خصوص پوششهای اضافه حادثی معادل ضریبی از پوشش فوت حادثی می باشد.
پرداخت اندوخته انتهای دوره بصورت مستمری (مادام یا مدت معین)
معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر درآمد، طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم
بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمایه گذاری، طبق ماده 137 قانون مالیات های مستقیم
معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر ارث مطابق مواد 17، 18، 19، 23 و 38 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345

مشاركت در منافع

در بیمه عمرو سرمایه گذاری، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در 85% منافع حاصل از سرمایه  گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشاركت دارد و این مشاركت بصورت افزایش اندوخته سرمایه گذاری به استفاده كننده از بیمه نامه پرداخت می گردد. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشاركت، آن است كه در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممكن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه های عمر جالبتر و افزون تر باشد. عمل مشاركت در منافع موجب می گردد كه قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود كه این ابزاری برای تعدیل و تصحیح نرخ سود می باشد. سود مشاركت در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشاركت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی و همچنین زمان پرداخت حق بیمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزیع می شود. مشاركت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است كه در محاسبات لحاظ می گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعكس می شود.

مزایای اصلی بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دی

تامین هزینه های فوت

به طور كلی با فوت سرپرست خانواده، تعهدات تازه ای برای بازماندگان، اعم از هزینه تدفین و مراسم خاكسپاری، هزینه های درمانی و بیمارستانی بیماری احتمالی متوفی، پرداخت قروض، صورتحساب های جاری، مالیات های سنگین بر دارایی و غیره از مواردی است كه می توان با تهیه بیمه عمر و پوشش فوت، آنها را تامین كرد.

تامین مستمری برای بازماندگان پس از فوت

با فوت سرپرست خانوار، بازماندگان نیازمند یك مقرری ماهانه یا مستمر هستند تا هزینه های جاری و روزانه خود را تامین كنند. به خصوص وجود فرزندان كمتر از 18 سال، عدم اشتغال همسر بیوه، وجود افراد پیر یا معلول و نیازمند نگهداری و تعداد فرزندان دختر از عواملی هستند كه نیاز به وجود مستمری را بعد از فوت فرد در خانواده، تشدید می كنند. به عنوان مثال، برقراری یك مستمری هرچند ناچیز، برای همسری كه مجبور به ادامه زندگی در منزل فرزندان است، اثر بسیار مثبتی در زندگی و شرایط حیات وی خواهد داشت.

تامین اقساط وام ها و دیون

اغلب افراد در طول حیات خود، وام هایی را از موسسات و بانك ها به خصوص برای خرید یا تامین مسكن، دریافت می كنند كه تا پرداخت كامل اقساط در رهن بانك خواهد بود و با فوت فرد، بقیه اقساط را بازماندگان باید بپردازند كه در صورت عدم تحقق آن، ممكن است آن دارایی یا خانه مصادره شود كه با وجود بیمه های عمر این تهدید جدی مرتفع خواهد شد.

تامین هزینه تحصیلات

سرمایه دیگری كه با فوت سرپرست خانوار ممكن است مورد نیاز باشد، تامین هزینه تحصیل فرزندان به خصوص در دوره های عالی است و بیمه عمر می تواند سرمایه-هایی را در دوره های معین در اختیار فرزندان قرار دهد.

تامین سرمایه برای مقاصد خاص

اشخاصی كه قصد دارند پس از فوت وجوهی از ماترك خود را برای امور خیریه مانند تاسیس درمانگاه، مدرسه، مسجد و یا رفع نیاز مستمندان اختصاص دهند، می توانند با استفاده از بیمه عمر این كار را به انجام برسانند و بیمه گر پس از فوت وی، سرمایه مقرر را كجا یا به دفعات در اختیار موسسه یا اشخاص تعیین شده قرار می دهد.

تامین برخی نارسایی مالی در كسب و كار ناشی از فوت مدیر / سرپرست / متخصص

بیمه های عمر با تامین سرمایه می توانند برخی از زیان های پیش بینی نشده یك موسسه را در صورت فوت مدیر یا برخی متخصصین كلیدی آن مرتفع سازد. همچنین بیمه عمر كاربرد وسیعی در رفع مشكلات یك شریك ناشی از فوت شریك دیگر و پرداخت سهم او به وراث دارد.

تامین مستمری بازنشستگی بیمه دی

در صورتی كه شخص تا سن بازنشستگی زنده باشد، نیازمند درآمدی ترجیحاً به صورت مستمری می باشد تا بتواند نیازهای مالی خود مانند هزینه رو به افزایش درمان بیماری ها را در دوران كهولت سن مرتفع سازد. علاوه بر آن در كشورمان به دلیل وجود برخی مولفه های فرهنگی در خانواده ها، پس از تحصیل و ازدواج فرزندان و تشكیل خانواده و مراودات جدید، هزینه های افراد مسن و بازنشسته نه تنها كاهش نیافته بلكه با افزایش نیز روبرو می شود. در چنین شرایطی فرد بازنشسته و خانواده اش نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند.

بیمه تامین آتیه فرزندان بیمه دی

در بسیاری موارد، والدین ممكن است بخواهند برای آتیه فرزندان خود برنامه ریزی كنند. معمولاً پدر و مادری كه خود در سن 30 الی 40 سال قرار دارند و فرزندانشان در سنین 5 الی 10 سال هستند، در 15 الی 20 سال آینده به یكباره با هزینه هایی روبرو خواهند شد كه تقریبا با دوره بازنشستگی خودشان همزمان است. در آن زمان پسر خانواده نیازمند تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی، سرمایه ای برای شروع كسب و كار، مبلغ قابل توجهی برای ازدواج و شروع زندگی زناشویی و حتی تامین هزینه های اولیه زندگی مشترك و مهریه خواهد بود و از سوی دیگر دختر خانواده نیز علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه زیادی را برای تامین جهیزیه نیازمند است. تمامی این هزینه ها كه به عنوان آتیه فرزندان به عهده خانواده هستند، با خرید بیمه های عمر پس اندازی(بیمه نامه های با پوشش حیات) به صورت تدریجی، قابل پرداخت است.

پس انداز با قاعده و سرمایه گذاری منظم مبالغ اندك

معمولا اغلب خانوارها به خصوص طبقات متوسط و متوسط به پایین، پس اندازهای ماهانه ای دارند كه به خودی خود نمی توان از آنها برای خرید یك دارایی با هزینه های هنگفت مانند مسكن، اتومبیل یا زمین استفاده كرد. به علاوه بسیاری از موسسات مالی و بانك ها نیز برنامه ای برای جذب این مبالغ اندك به صورت بلند مدت ندارند. از سوی دیگر جمع آوری این وجوه توسط خود شخص نیز، مستمر نیست و چه بسا دستخوش وسوسه های گوناگون قرار گرفته و خرج می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد، پس انداز اجباری و مطمئن را به پس انداز آزاد و نامرتب ترجیح می دهند و بیمه های عمر یكی از بهترین روش هایی است كه این وجوه را به شكل كارا و با استفاده از سود مركب برای فرد، پس انداز و سرمایه گذاری می كند.

كارایی در سبد هزینه های خانوار

معمولا موسسات بیمه برای جمع آوری حق بیمه در سررسیدهای معین، مشتریان و بیمه گذاران را مطلع می كنند و این امر موجب می شود بیمه گذاران این وجوه را از درآمد خود كنار بگذارند. وجوهی كه در غیر این صورت احتمالاً صرف خرید كالاهای غیر ضروری یا صرفاً مصرفی می شود.

نحوه پرداخت سرمایه

به طور كلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد كه در بیمه نامه طرح جامع عمر و سرمایه گذاری شركت بیمه دی به دو صورت زیر صورت میگیرد :

1- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه.
2- حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه.

در هر دو صورت، اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یكی از حالات زیر قابل پرداخت است :

پرداخت یكجا : در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یكجا به استفاده كنندگان بیمه نامه (فوت یا حیات) پرداخت می شود تا بتوانند مشكلات و نارسایی های مالی خود را كه به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.

پرداخت بصورت مستمری (بازنشستگی) : در این حالت پرداخت سرمایه بیمه در انتهای مدت بیمه نامه، به صورت مستمری و در قالب یكی از حالت های ذیل صورت خواهد گرفت. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه دستورالعمل نهایی چگونگی ارائه این طرح می باشد.

پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین:

در این روش مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشكیل شده تامین مالی خواهد شد. دوران پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین به انتخاب بیمه گذار بوده و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده مستمری به صورت یكجا یا ادامه روند مستمری تا پایان دوره تعیین شده به ذینفع / ذینفعان پرداخت می گردد.

پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات):

 در این روش نیز مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشكیل شده تامین مالی خواهد شد. همانطور كه از نام این طرح مشخص است دوران پرداخت مستمری تا زمان حیات مستمری بگیر بوده و با فوت وی مستمری قطع خواهد شد. این طرح برای مستمری بگیرانی كه هیچگونه ورثه ای ندارند توصیه می شود.

پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین:

یكی از نگرانی های افرادی كه مستمری مادام العمر (روش قبلی) را انتخاب می نمایند فوت زود هنگام است. به منظور رفع این دغدغه، بیمه گر دوره ای را به عنوان دوره تضمین در پرداخت مستمری لحاظ می نماید. مدت این دوره تضمین به دلخواه مستمری بگیر می باشد. چنانچه در این روش مستمری بگیر قبل از دوره تضمین فوت نماید بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد اما در صورت فوت مستمری بگیر بعد از دوره تضمین، مستمری پرداخت قطع خواهد شد.

پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین:

در این روش مدتی به عنوان دوره پرداخت مستمری از جانب مستمری بگیر تعیین می شود. با فوت مستمری بگیر در طی این دوره یا رسیدن به انتهای دوره، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین:

این روش تركیبی از دو روش بالا می باشد. مستمری بگیر دوره ای را به عنوان دوره دریافت مستمری به شرط حیات و دوره ای را به عنوان دوره تضمین پرداخت مستمری انتخاب می كند. الزاما دوره تضمین كوچكتر از دوره معین دریافت مستمری خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر در دوره تضمین فوت نماید، بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد. درصورت حیات مستمری بگیر در انتهای دوره تضمین، با فوت وی یا رسیدن به انتهای قرارداد (انتهای دوره معین) پرداخت مستمری قطع خواهد شد

شاخه های مرتبط با بیمه عمر دی :

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده
عمر ساده زمانی بیمه دی
مانده بدهكار(ساده زمانی با سرمایه نزولی)
بیمه نامه عمر تلفیقی بیمه دی

bimeomrday


تعداد بازدید :2672

نظرات و سوالات شما

خوبه

  • 1395/12/23

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 16 + 19