بیمه اس او اس

شماره تماس مشاوره بیمه های تکمیلی درمان و عمرو بازنشستگی : 09128188872

بیمه اس او اس بیمه sos

بيمه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي

bime omr havades


بيمه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي بيمه نامه زندگي تشكيل سرمايه بيمه رازي bimeh razi سرمايه گذاري bime omr va havades بيمه نامه عمروحوادث

يكي از ممتازترين و جامع ترين بيمه نامه هاي عمر در شركت بيمه رازي با نام طرح طلوع به هموطنان عزيز ارائه مي گردد . بيمه نامه عمروحوادث بیمه رازی يكي از كاملترين نوع بيمه نامه عمر است كه متناسب با درآمد و مبلغ در نظر گرفته شده توسط بيمه گذاران طراحي شده و در اختيار آنان گذاشته مي شود . بيمه نامه عمروحوادث بیمه رازی شامل تعهدات بيمه اي است كه تركيبي جامع از پوشش هاي سه رشته اصلي بيمه هاي اشخاص ( بيمه عمر – درمان – حادثه ) مي باشد.

در بيمه نامه زندگي و تشكيل سرمايه بيمه رازي ، بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بيمه شده را در مقابل خطر فوت بيمه مي كند و مازاد مبالغ دريافتي را سرمايه گذاري مي نمايد. نرخ سود سرمايه گذاري به ميزان نرخ بهره فني اعلام شده توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است و چنانچه سود بيشتري از محل سرمايه گذاري هاي شركت بدست آيد به عنوان سود مشاركت در منافع به حساب اندوخته بيمه نامه منظور مي گردد.

تعهدات و پوشش هاي بيمه زندگي و تشكيل سرمايه :

تعهد پرداخت سرمايه پايان دوره:

در صورت حيات بيمه شده اندوخته تشكيل شده در پايان مدت بيمه نامه به بيمه گذار و يا هر شخص ديگري كه به عنوان ذينفع تعيين شده باشد، پرداخت مي گردد.

اين اندوخته با سود تضمين شده 18% براي 5 سال اول ، سود 15% براي 5 سال دوم و براي سالهاي بعد از آن با توجه به شرايط اقتصادي تا پايان مدت بيمه نامه محاسبه مي گردد.

پوشش سرمايه فوت به هر علت :

در صورت فوت بيمه شده به علت بيماري و يا حادثه به ميزان حداقل 10.000.000 ريال و حداكثر تا سقف 2.000.000.000 ريال با توجه به انتخاب بيمه گذار در هنگام خريد بيمه نامه ، به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

در اين حالت مانده اندوخته بيمه نامه با سرمايه فوت بيمه نامه در سال فوت ، تجميع شده و پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 0 سال و حداكثر 70 سال تمام ميباشد.

پوشش سرمايه فوت به علت حادثه :

در صورت فوت بيمه شده به علت حوادث مشمول بيمه، مبلغي تحت عنوان سرمايه فوت به علت حادثه حداكثر تا سقف 4.000.000.000 ريال با احتساب سرمايه بيمه عمر و با توجه به ميزان سرمايه خريداري شده به ذينفع بيمه نامه پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

اين پوشش با ضريبي معين از سرمايه فوت به هر علت ( ضريب حادثه 0 تا 4 برابرسرمايه بيمه عمر ) به درخواست بيمه گذار محاسبه مي گردد.

پوشش سرمايه امراض خاص:

پرداخت هزينه هاي درماني براي بيما ريهاي سخت و پر هزينه از قبيل انواع سرطانها، تومورها، سكته هاي قلبي و مغزي و انجام اعمال جراحي عروق كرونر و پيوند اعضاي اصلي (قلب ، كبد ، كليه ، ريه ، مغز استخوان ) مربوط به بيمه شده حداكثر تا سقف 200.000.000ريال و با در نظر گرفتن مبلغ انتخابي مي باشد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر 60 سال تمام مي باشد.

پوشش نقص عضو و از كار افتادگي به علت حادثه :

در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده پرداخت غرامت نقص عضو ناشي از حادثه حداكثر تا سقف 2.000.000.000 و با توجه به مبلغ انتخابي صورت مي گيرد .

در اين پوشش به نسبت درصد از كارافتادگي عضو آسيب ديده از محل سرمايه ، غرامت محاسبه گرديده و به بيمه شده پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش هزينه پزشكي به علت حادثه :

در صورت بروز حادثه براي بيمه شده ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از حوادث مشمول بيمه به ميزان حداكثر 10% سرمايه فوت بيمه نامه با توجه به مبلغ انتخابي پرداخت مي گردد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه :

در صورت بروز حوادث مشمول بيمه براي بيمه شده و از كار افتادگي دائم و كامل وي(100%) ، بيمه گذار از پرداخت حق بيمه معاف مي گردد .

اين معافيت از تاريخ بروز حادثه تا پايان مدت بيمه نامه با ارائه كامل پوشش هاي بيمه نامه و استفاده از تمامي مزايا و تسهيلات ديگر براي مدت باقي مانده بيمه نامه صورت مي گيرد.

سن بيمه شدگان مشمول اين پوشش حداقل 12 سال تمام و حداكثر تا پايان مدت بيمه نامه ميباشد.

مزايا و تسهيلات متعدد بيمه نامه :

بهره مندي از پوشش هاي بيمه نامه از بدو تولد بيمه شده :

طبق شرايط اين بيمه نامه بيمه شدگان با سن كمتر از يكسال مي توانند از بيمه نامه عمر طرح طلوع به مدت حداكثر 30 سال بهره مند گردند.

در اين شرايط با توجه به اينكه قصد والدين از خريد اين بيمه نامه تامين آتيه و سرمايه گذاري جهت فرزندان مي باشد ، بيمه رازي سعي دارد حتي الامكان تا شروع سن 13 سالگي بيمه شده ، با ارائه بيمه نامه ، بدون پوشش هاي اضافي و محسابه حد اقل سرمايه فوت ، بيشترين بازده سرمايه گذاري را براي ايشان فراهم آورد.

تعيين حق بيمه با توجه به توان مالي بيمه گذار با هر روش پرداخت و حداقل هر قسط 500.000 ريال براي هر يك از روش هاي پرداخت حق بيمه.

شركت ها ي بيمه معمولا"اقساط حق بيمه را به صورت ماهيانه ،دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه ،شش ماهه ،ساليانه و يكجا دريافت مي نمايند.

امكان كاهش و تعديل اثرات منفي تورم برسرمايه و پوشش هاي بيمه نامه با منظور نمودن درصد رشد ساليانه از ابتدا يا هر زمان از مدت بيمه نامه .

درصد رشد حق بيمه پرداختي در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%

درصد رشد پوشش هاي بيمه نامه در هر سال به ميزان حداكثر تا 20%

بيمه گذاران مي توانند مبالغي غير از حق بيمه پرداختي را به عنوان سپرده در هر زمان از مدت بيمه نامه به منظور سرمايه گذاري پرداخت نموده و از مزايا و سود بيشتري برخوردار گردند .

پرداخت وام به ميزان 90% ارزش بازخريدي كه پس از پايان سال دوم صورت گرفته و مبلغ آن بدون نياز به ضامن و با شرايط بازپرداخت دو ساله و به دفعات به شرط تسويه كامل وامهاي اخذ شده قبلي به بيمه گذار پرداخت مي گردد .

امكان دريافت بخشي از اندوخته در طول مدت بيمه نامه از انتهاي سال دوم بيمه نامه به بعد و حداكثر تا سقف 90% ارزش بازخريدي بيمه نامه.

محاسبه سود بيمه نامه به صورت روزشمار بوده و در نتيجه پرداخت مبلغ خسارت ، وام و ساير پرداخت ها دقيقا" به روز مي باشد.

عدم تعليق بيمه نامه در صورت تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه به شرط داشتن اندوخته . (با توجه آئين نامه در صورتي كه اندوخته بيمه نامه جهت برداشت حق بيمه پوشش ها و هزينه هاي بيمه نامه كفايت كند بيمه نامه معتبر مي باشد.)

پرداخت سود تشويقي به بيمه گذاراني كه مبلغ اقساط خود را زودتر از موعد پرداخت مي نمايند.

امكان انتقال بيمه نامه از يك بيمه گذار به بيمه گذار ديگر با رعايت ضوابط مربوطه .

چنانچه بيمه نامه در يك دوره زماني بازخريد شده و يا به هر دليل فسخ گردد ، به درخواست بيمه گذارامكان برگشت بيمه نامه به حالت جاري وجود داشته و مي توان از پوشش هاي بيمه نامه مجددا" اسفاده نمود.

معافيت از پرداخت مالياتهاي مستقيم طبق مفاد24،136و 137 قانون مالياتي كشور.

معافيت از قانون ارث و پرداخت سرمايه بيمه نامه به افرادي كه توسط بيمه شده معرفي گرديده اند .

مصون بودن سرمايه بيمه نامه از ادعاي طلبكاران

امكان تغيير شرايط بيمه نامه در طول مدت بيمه نامه اعم از كاهش و يا افزايش حق بيمه ، سرمايه فوت و پوشش هاي اضافي و... ( اين بند شامل تغيير در شرايطي است كه طبق ضوابط قابل تغيير مي باشند براي مثال شخص بيمه شده پس از صدور بيمه نامه قابل تغيير نمي باشد. )

با شروع سن 13 سالگی هرگونه درخواست جهت برقراری پوششهای اضافی با تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی جدید و تایید شرکت بیمه امکان پذیر می باشد.

اعمال ضریب افزایش سالانه در حق بیمه و سرمایه بیمه مجاز بوده و هیچ محدودیتی ندارد.

نمونه جداول استعلام بيمه نامه عمر طرح طلوع

مثال 1 : چنانچه بيمه گذار بخواهد مبلغي را به عنوان اندوخته اوليه در شركت بيمه رازي سرمايه گذاري كند پس از كسر هزينه هاي اداري و كارمزد با احتساب سود 18% محاسبه و پس از پايان مدت بيمه نامه علاوه بر سرمايه مورد نظر مبلغ واگذاري را دريافت مي كند. اطلاعات مورد نظر طبق جدول شماره (1) و با احتساب اندوخته 10،000،000 ريال در جدول ذيل نشان داده شده است.
 

جدول (1)

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع
حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

16،863،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

69،735،322

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

217،769،159

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

562،628،794

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،331،679،837

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،999،060،811

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

6،546،005،042

 

مثال 2 : اگر یک فرد 30 ساله یک بیمه نامه به مدت 30 سال وبا پرداخت حق بيمه سالانه 6،000،000 ريال، با ضريب افزايش حق بيمه سالانه 10% و افزايش سرمايه سالانه 5% و دارا بودن تمامي پوششهاي اضافي اعم از معافيت از پرداخت

حق بيمه ، امراض و نقص عضو ناشي از حادثه خريداري نمايد، در پايان قرارداد شركت بيمه رازي مبلغ 5،807،961،267ريال با احتساب سود تضميني به بيمه گذار پرداخت مي نمايد.
 

جدول (2)

سال بيمه اي

سن
بيمه شده

مجموع حق بيمه پرداختي بيمه عمر

سرمايه بيمه عمر (فوت به هر علت)

سرمايه فوت به علت حادثه

سرمايه امراض خاص

اندوخته
بيمه نامه

1

30

6،000،000

60،000،000

120،000،000

18،000،000

5،299،556

5

34

36،630،000

72،930،360

145،860،720

21،879،120

47،315،296

10

39

95،625،600

93،079،680

186،159،360

27،923،940

172،674،479

15

44

190،635،600

118،795،860

237،591،720

35،638،800

471،927،285

20

49

343،651،200

151،617،000

303،234،000

45،485،100

1،149،246،704

25

54

590،083،200

193،506،000

387،012،000

58،051،740

2،632،122،617

30

59

986،965،200

246،968،220

493،936،440

74،090،340

5،807،961،267

 

bime omr havades


تعداد بازدید :2951

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده بیمه اس او اس نمایندگی بیمه sos نمایندگی اس او اس شرکت کمک رسان ایران بیمه کمک رسان

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب بیمه کمک رسان نماینده اس او اس بیمه sos بازاریابی بیمه سرمایه گذاری سرمایه سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه sos

sos

sos

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه sos

sos iranassistance

بیمارستانهاو مراکز درمانی اس او اس
sos
sos
بیمه درمان گروهی عمرو حوادث بیمه کارآفرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه درمان بیمه sos

بيمه درمان تكميلي sos


بیمه sos bime sos

bimeh komak resan


bime sos

بیمه درمان خانواده اس او اس


بیمه sos بیمه اس او اس خیابان گاندی
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه اس او اس بیمه سامان جدول هزینه های عضویت در بیمه sos
بیمه کمک رسان ایران تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي sos

bime sos


بیمه اس او اس و درمان تکمیلی خانواده

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر و درمان خانواده کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمرو حوادث بیمه پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول تعرفه اس او اس و بیمه عمر

بیمه عمر گروهی کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه sos

مراکزدرمانی sos

بیمه اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime komak resan iran sos

بیمه sos


بیمه sos
بیمه sos کارآفرین

بیمه sos پاسارگاد
بیمه sos ثالث کارآفرین بیمه sosه عمر کارآفرین
بیمه عمر و بیمه sos بیمه sos
بیمه sos بیمه اس او اس بیمه اس اواس بیمه sos بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی انفرادی بیمه خدمات درمانی پورتال بیمه دانا sos insurance بیمه تکمیلی sos سایت بیمه بیمه تکمیلی پارسیان بیمه تکمیلی البرز شرایط بیمه تکمیلی بیمه تکمیلی دانا مراکز طرف قرارداد کمک رسان مراکز کمک رسان تهران تعرفه های دندانپزشکی بیمه sos بیمارستانهای طرف قرار داد بیمه کار آفرین در شیراز بيمه sos شامل چه خدماتي مبلغ هزینه هر نفربیمه sos مبلغ هزینه هر نفر بیمه sos مرکز بیمه sos بیمه کوثر بیمه اس او اس شرایط بیمه sos نمایندگی های بیمه کمک رسان ایران لیست سونوگرافی قرارداد بیمه کمک رسان سامان پاسارگاد مرکز پرداخت خسارت بیمه تکمیلی بیمه اس ام اس اطلاعات بیشتر راجع به بیمه اس او اس بیمه اختیاری انفرادی سال ۹۵ مراکز طرف قرارداد پاراکلنیکی با بیمه کمک رسان ایران در تهران طرح خانواده دکتر اقدسی بیمارستان ایرانشهر کمک رسان ایران مراکز طرف قرارداد بیمه sos مراکز تصویر برداری sos کمک رسان بیمه اس او اس کمک رسان sos آزمایشگاههای طرف قراردادsos طرف قرارداد اس او اس پاسارگاد طرف قرارداد بیمارستان sos عینک شهباز قرارداد sosدندانپزشکی كمك رسان ايران لیست مراکز درمانی sos لیست مراکز درمانی بیمه sos ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ sos مراکز sos ،راکز طرف فرداد بیمه اس او اس bimesos بیمه آسماری bime asmari بیمه تکمیلی آسماری s.o.s طرف قرارداد sos کمک رسان آدرس دندانپزشکیه بیمه کمکرسان آدرس كلينيك واريس پرديس نور آدرس مراکز sos آدرس مراکز sos در تهران آدرس مرکز پزشکی هسته ای پارس آزمایشگاه sos آزمایشگاه طرف قرارداد کمک رسان اطلاعات کمک رسان اكمك رسان بیمه اس او اس بيمارستانهاي طرف قرارداد sos بیمه طرف قرارداد بیمارستان جم بیمه کمک بیمه اس او اس بیمه کمک رسان ایران پاتوبیولوژی فردا تصویر برداری بیمارستان نجمیه درمانگاه شبانه روزی حکیم توس دکتر اقدسی بیمارستان ایرانشهر رادیولوژی sos سالمند sos سایت کمک رسان ایران سونو گرافی تریتا سونوگرافی طرف قرارداد sos طرف قرارداد sos مراکز درمانی طرف قراردا sos مراکز طرف قرارداد با بیمه sos کمک رسان ایران کلینک کمک رسانها مراکز طرف قرارداد کمک رسان مراکز کمک رسان تهران مراکزدرمانی sos مرکز امبو لانس sos مرکز پزشکی هسته ای سارا مشاوران حقوقی sos کلينيکهاي آسماری کلینیک تخصصی بیمارستان سورنا کلینیک سونوگرافی تهران تعرفه های دندانپزشکی بیمه sos

شرکت کمک رسان ایران

درمان تکمیلی اس او اس

بیمه های درمان گروهی و خدمات sos

بیمه تکمیل درمان و شرکت اس اواس

شرکت خدمات کمک رسان ایران sos
کمک رسان ایران sos