بيمه عمرو بازنشستگي بیمه ما

bimeh omr ma

بيمه عمرو بازنشستگي بیمه ما بيمه عمرو بازنشستگي بیمه عمر ما بيمه عمروسرمايه گذاري bime omr ma بیمه عمر بیمه عمر طرح مشترك جام مهر بیمه عمر جامع زندگی بیمه ما omr ma بیمه زندگی

بيمه عمر و سرمايه گذاري طرح جامع و مشترك (طرح جامع)

بيمه عمر و سرمايه گذاري طرح جامع تركيبي از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايه گذاري بوده كه علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخي پوششهاي اضافي، درآمدهايي را با تضمين يك نرخ سود سرمايه گذاري مشخص در زمان حيات نصيب بيمه گذار مي نمايد.

در اين بيمه پوشش فوت با انتخاب يك سرمايه پايه فوت فراهم مي شود كه قابليت افزايش را در سالهاي آينده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بيمه شده در مدت بيمه نامه به بازماندگان پرداخت مي شود.
پوشش حيات نيز با جمع آوري و انباشت بخشي از وجوه پرداختي بيمه گذار در يك اندوخته سرمايه گذاري، تامين مي شود كه اين اندوخته مي­تواند با هدف تامين دوره بازنشستگي يا ساير مقاصد مالي فرد در آينده، تشكيل شده است.

به همين منوال، مبالغ پرداختي بيمه گذار نيز به دو مؤلفه حق بيمه پوشش فوت و سپرده سرمايه گذاري (حق بيمه پوشش حيات) تقسيم مي شود. در اين بيمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنين تامين دوران بازنشستگي برخي پوششهاي اضافي ديگر نيز پيش بيني شده كه هر يك از آنها با اختصاص حق بيمه مربوط به خود، تعهدات اضافي را براي بيمه گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر از بيمه شده حمايت مي كند. به طور كلي اين بيمه نامه از حيث تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع ترين بيمه نامه موجود در جهان است كه اغلب نيازهاي معيشتي يك خانواده را براي مدتي طولاني تامين نموده و مزاياي آن نقش بسيار سودمندي در حيات اقتصادي و رفاه اجتماعي فرد و خانواده اش دارد.

در بيمه عمروسرمايه گذاري، بيمه شده بر پايه نيازهاي خود و خانواده در ابتدا سرمايه اي را به عنوان سرمايه پايه بيمه انتخاب مي كند و به تناسب سرمايه انتخابي و همچنين با توجه به تمايل و توان مالي خود، مبالغ حق بيمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه در قراردادهاي فروش جمعي، سه ماهه شش ماهه، سالانه و يا يك جا) برمي گزيند. حق بيمه هاي پرداختي پس از كسر حق بيمه لازم براي پوشش فوت، هزينه هاي بيمه ­نامه، ماليات بر ارزش افزوده و پوششهاي اضافي، به اندوخته سرمايه گذاري افزوده مي شود.اين اندوخته، طي سالهاي بعد با افزوده شدن حق بيمه ها و اختصاص سود به آنها، افزايش يافته و با تشكيل يك سرمايه حيات، پس اندازي مطمئن براي رفع نيازهاي احتمالي و برنامه هاي آينده بيمه شده خواهد بود. نرخ سود تضميني در بيمه هاي عمر انفرادي در 5 سال اول بيمه نامه 18 درصد و در 5 سال بعدي معادل 15 درصد مي باشد.

پوشش هاي بيمه اي

پوشش هاي ناشي از فوت

1.  پوشش فوت به هر علت

بيمه گرمتعهد است درصورت رعايت تعهدات توسط بيمه گذار و فوت بيمه شده در هر سال بيمه اي، مبلغ سرمايه فوت مربوط به سال بيمه اي منطبق با تاريخ فوت و همچنين اندوخته بيمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذينفعان پرداخت نمايد. همچنين بيمه گذار مي­تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزايش سرمايه فوت به ميزان 5، 10 و يا 15 درصد در هر سال را داشته باشد.سرمايه اين پوشش از يك تا 25 برابر حق بيمه سال اول و تا سقف 2.000.000.000 ريال مي باشد. به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران، حداكثر سرمايه قابل ارائه پوشش فوت به هر علت براي بيمه شده گان كمتر از 16 سال (15 سال يا كمتر) حداكثر 15 برابر حق بيمه سال اول تا سقف 300.000.000 ريال مي باشد.

پوشش هاي حادثه

2.  پوشش فوت ناشي از حادثه

در صورت انتخاب اين پوشش و فوت ناشي از حادثه بيمه شده، سرمايه فوت ناشي از حادثه علاوه بر سرمايه فوت به هر علت و اندوخته تشكيل شده تا زمان فوت به استفاده كنندگان پرداخت خواهد شد. سرمايه فوت ناشي از حادثه ضريبي از سرمايه فوت به هر علت بوده و بيمه گذار ميتواند به دلخواه سرمايه اين پوشش را از يك تا چهار برابر سرمايه فوت به هر علت انتخاب نمايد. اين پوشش براي بيمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهاي مدت بيمه نامه) قابل ارائه است.

تعريف حادثه : عبارت است ازهرواقعه ناگهاني ناشي ازيك عامل خارجي كه بدون قصدواراده بيمه شده بروزنمايد.

3. پوشش نقص عضو ناشي ازحادثه

دراين پوشش بيمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم ناشي از حادثه بيمه شده طي مدت بيمه نامه حسب درصد ازكارافتادگي و متناسب با شرايط و ضوابط اختصاصي اين پوشش، درصدي از سرمايه نقص عضو را به وي پرداخت نمايد. لازم به ذكر است سرمايه نقص عضو برابر 100 درصد سرمايه فوت به هر علت تعيين مي گردد. شرايط سني اين پوشش مطابق پوشش فوت ناشي از حادثه بوده و براي بيمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهاي مدت بيمه نامه) قابل ارائه است. ارائه اين پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشي از حادثه مي باشد و به تنهايي قابل ارائه نيست.

4. هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه

در اين پوشش بيمه گر متعهد است هزينه هاي پزشكي ناشي از بروز حادثه براي بيمه شده را پرداخت نمايد. سرمايه اين پوشش براي كليه بيمه شده­گان معادل 20 درصد سرمايه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ريال مي­باشد. شرايط سني اين پوشش مطابق پوشش فوت ناشي از حادثه بوده و براي بيمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهاي مدت بيمه نامه) قابل ارائه است. ارائه اين پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشي از حادثه مي باشد و به تنهايي قابل ارائه نيست.

5. غرامت روزانه بستري به علت كماناشي از حادثه

اين پوشش براي اولين بار در صنعت بيمه كشور توسط شركت بيمه ما ارائه شده است. دراين پوشش بيمه گرمتعهداست در صورت بروز حوادثي كه منجر به كما رفتن بيمه شده و بستري شدن وي در مراكز درماني مجاز مي­گردد، مبلغي را تحت عنوان غرامت روزانه بستري به علت كما ناشي از حادثه پرداخت نمايد. تاريخ مبناي محاسبه اين غرامت از چهارمين روز بستري و حداكثر به مدت 90 روز خواهد بود. همچنين ميزان غرامت روزانه اين پوشش معادل پنج در هزار سرمايه فوت به هر علت بيمه­ نامه ميباشد. شرايط سني اين پوشش مطابق پوشش فوت ناشي از حادثه بوده و براي بيمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهاي مدت بيمه نامه) قابل ارائه است. ارائه اين پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشي از حادثه مي باشد و به تنهايي قابل ارائه نيست.

ازكارافتادگي كامل و دائم ناشي از بيماري يا حادثه

6. پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بر اثر ازكارافتادگي كامل و دائم

در صورت ازكارافتادگي كامل و دائم بيمه شده ( ناشي از حادثه يا بيماري) وي از پرداخت حق بيمه سنوات آتي معاف خواهد شد. در حال حاضر اين پوشش براي بيمه­ نامه هايي كه بيمه شده و بيمه گذار شخص واحد مي باشند قابل ارائه است. در گذشته داشتن شغل براي بيمه گذار از شروط اصلي ارائه اين پوشش بوده كه به منظور افزايش سطح خدمات رساني به بيمه­ گذاران شرط شغلي حذف شده است. به عبارت ديگر در حال حاضر ارائه پوشش معافيت از پرداخت حق­ بيمه براي اقشاري همچون بازنشسته،خانه دار،سرباز، دانشجو و محصل

بلامانع است. شرايط سني جهت ارائه اين پوشش از سن 18 الي 60 سال مي باشد اما تعهدات اين پوشش شامل تمام مدت بيمه نامه است. بدين معنا كه در صورت ازكارافتادگي كامل و دائم بيمه شده قبل از سن 60 سال، از پرداخت حق بيمه تا انتهاي مدت بيمه نامه معاف خواهد بود. همچنين لازم به توضيح است چنانچه حق ­بيمه پرداختي بيمه ­نامه بصورت افزايشي انتخاب شده باشد، افزايش هاي مربوطه نيز مشمول اين معافيت خواهد بود. در صورت بروز ازكارافتادگي كامل و دائم بيمه شده در مدت قرارداد، شركت بيمه ما متعهد به پرداخت حق ­بيمه بوده و سرمايه گذاري بيمه نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق بيمه از جانب شركت بيمه (دوره معافيت)، در صورت تمايل بيمه گذار با پرداخت حق بيمه پوششهاي اضافي ارائه آنها ممكن خواهد بود.

7. پوشش مستمري بيكاري درصورت ازكارافتادگي كامل ودائم ناشي از بيماري يا حادثه

چنانچه بيمه شده به هر علتي (ناشي از بيماري يا حادثه) دچار ازكارافتادگي كامل و دائم شود، علاوه بر معافيت از پرداخت حق بيمه، تا سن 60 سالگي نيز مستمري بيكاري دريافت خواهد نمود.ميزان پرداخت ساليانه اين مستمري ضريبي از حق بيمه پرداختي مي باشد كه به انتخاب بيمه ­گذار مي­تواند از 1 تا 3 برابر مبلغ آخرين حق بيمه پرداختي تغيير نمايد. اين پوشش به بيمه­ شدگان بين 18 تا 60 سال قابل ارائه مي­باشد. ارائه اين پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافيت از پرداخت حق­ بيمه مي­باشد و به تنهايي قابل ارائه نيست.

8. سرمايه اشتغال به علت ازكارافتادگي كامل و دائم ناشي از بيماري يا حادثه

با ازكارافتادگي دائم و كامل بيمه­ شده، بيمه شده قادر به ادامه فعاليت شغلي قبلي نخواهد بود. لذا در صورت انتخاب پوشش سرمايه اشتغال، درصورت ازكارافتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه يا بيماري بيمه شده، سرمايه اي تحت عنوان سرمايه اشتغال به ميزان سرمايه فوت به هر علت به بيمه شده پرداخت خواهد شد. ارائه اين پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه مي باشد و به تنهايي قابل ارائه نيست.

امراض خاص

9.  پوشش غرامت بيماري­هاي خاص

شركت بيمه (ما) مكلف است در صورت ابتلا بيمه شده به هريك از بيماري­هاي خاص به شرح ذيل به شرط احراز و تائيد آن توسط پزشك معتمد بيمه­ گر، معادل 30 درصد سرمايه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 250.000.000 ريال به وي پرداخت نمايد. نكته قابل اشاره در مورد اين پوشش، پرداخت غرامت (فارغ از هزينه انجام شده براي درمان بيماري) معادل سقف اين پوشش در هر سال بيمه­ اي است. بيماري­هاي تحت پوشش عبارتند از:

انواع سرطان
سكته قلبي
سكته مغزي
عمل جراحي قلب باز
پيوند اعضاي اصلي بدن

همچنين ارائه اين پوشش در خصوص هر يك از بيماري­هاي مورد اشاره با تائيد بيمه گر امكان پذير مي­باشد. بدين معنا كه بيمه شده مي­تواند در سال هاي مختلف بيمه اي و با شرط خريد اين پوشش از سرمايه مربوطه در خصوص بيماري هاي فوق الذكر (هر بيماري تنها يك بار) استفاده نمايد. در حال حاضر اين پوشش براي بيمه­ شدگان 1 تا 60 سال قابل ارائه مي­باشد.

ساير ويژگي هاي بيمه نامه عمر وسرمايه گذاري طرح جامع

 واريزمتفرقه: به منظور تقويت اندوخته سرمايه گذاري، بيمه گذار در هر زماني (چه در زمان تكميل فرم پيشنهاد و چه در طي مدت بيمه نامه) مي تواند وجهي را تحت عنوان واريز متفرقه به حساب اندوخته بيمه نامه واريز نمايد.
 مدت بيمه نامه: 5 الي 30 سال
 سن بيمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگي
 حداكثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : 75 سالگي
 روش پرداخت حق بيمه : بصورت يكجا، ساليانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه (فقط براي فروش جمعي)
 حق­ بيمه: حداقل حق بيمه يكجا: 20.000.000 ريال،
 حداقل حق بيمه سالانه: 1.500.000 ريال
 حداقل مبلغ هر قسط: 500.000 ريال
 ضريب افزايش سالانه حق بيمه: 0، %5، %10، %15 و %20 (به انتخاب بيمه گذار)
 ضريب افزايش سالانه سرمايه فوت: 0، %5، %10 و %15 (به انتخاب بيمه گذار)

مشاركت در منافع

در بيمه نامه هاي عمر وسرمايه گذاري، بيمه گذار علاوه بر سود علي الحساب تضميني، در 90% منافع حاصل از سرمايه گذاري بيمه گر بر روي ذخيره بيمه نامه مشاركت دارد و اين مشاركت بصورت افزايش اندوخته سرمايه گذاري به استفاده كننده از بيمه نامه  پرداخت مي گردد. منظور بيمه گران از قراردادهاي با مشاركت، آن است كه در پايان مدت بيمه، علاوه بر سرمايه و اندوخته اوليه، مبلغي اضافه به بيمه گذار پرداخت شود تا از اين راه تا حد ممكن آثار تورم خنثي شده و مزاياي بيمه هاي عمر جالبتر و افزون تر باشد. عمل مشاركت در منافع موجب مي گردد كه قسمت بزرگي از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود كه اين ابزاري براي تعديل و تصحيح نرخ سود مي­باشد. سود مشاركت در منافع حاصل از سرمايه گذاري ذخاير بيمه ­نامه هاي عمروسرمايه گذاري با توجه به عواملي نظير طول دوره مشاركت بيمه گذار در پرداخت حق بيمه طي سال مالي و همچنين زمان پرداخت حق بيمه (قبل يا بعد از سررسيد اقساط)، توزيع مي شود. مشاركت در منافع، سودي علاوه بر نرخ بهره (سود) فني است كه در محاسبات لحاظ مي گردد و در محاسبه و پرداخت سرمايه به صورت تضميني، به بيمه گذار منعكس مي شود.

بيمه عمروسرمايه گذاري جام مهر (طرح مشترك)

يكي از طرح هاي تعريف شده از بيمه نامه هاي عمروسرمايه گذاري، بيمه نامه عمروسرمايه گذاي مشترك (طرح جام مهر) مي باشد. در اين طرح در قالب يك بيمه نامه دو نفر تحت پوشش بيمه اي قرار مي­گيرند. از مهمترين مزايا و ويژگي هاي مربوط به اين طرح، پوشش بيمه اي براي دو نفر در قالب يك بيمه نامه بوده كه اين امر منجر به كاهش هزينه ­هاي اداري و ساير هزينه هاي بيمه گري در مقايسه با خريد جداگانه بيمه نامه ها خواهد گرديد.


همچنين چنانچه در هر سال بيمه اي بيمه شده اول قرارداد قبل از بيمه شده دوم فوت نمايد، بيمه شده دوم بدون پرداخت حق بيمه تا انتهاي مدت بيمه نامه تحت پوشش بيمه فوت به هر علت خواهد بود.

bimeh omr ma


تعداد بازدید :40603

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 0 + 10