بیمه پول خدمتی از بیمه كارافرین

money insurance

بیمه پول خدمتی از بیمه كارافرین بیمه پول كارافرین بیمه سرقت سرقت از منازل مسكوني دزدي از بانكها سرقت از واحدهاي تجاري مسكوكات در صندوق

معرفی بیمه نامه پول و بیمه سرقت

وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسكوكات موجود در صندوق بانكها ، موسسات و شركتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه با شكستن حرز ، آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، زلزله ، شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند .

كلیه وجوه در حین نقل و انتقال توسط بیمه گذار، در مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .

نگاهی به بیمه سرقت :

هر ساله در سراسر دنيا، وجوه نقد، جواهر آلات و ساير اجناس قيمتي به وسيله دزدان به سرقت مي رود و اين سرقتها مبالغ هنگفتي را دربرمي گيرند عليرغم استفاده از سيستمهاي پيشرفته در كارخانه ها، منازل و واحدهاي تجاري ، دزدان حرفه اي همچنان به كار خود ادامه مي دهند. از آنجمله سارقان منازل مسكوني ، دله دزدان فروشگاهها،كيف زنها، سارقان بانكها و جواهرفروشيها، دزدان انبارهاي كالا، سارقان مسلح و ساير گروههاي فعال در اين زمينه رامي توان نام برد
با توجه به زيان هنگفتي كه اين دزديها براي انسانها به وجود مي آورد براي اولين بار درحدود يك صد سال پيش مؤسسه لويدز لندن اقدام به ارائه بيمه نامه دزدي كرد

به طور كلي پوشش بيمه دزدي و سرقت را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد :

الف- بيمه سرقت از منازل مسكوني
ب- بيمه سرقت از واحدهاي تجاري وصنعتي (مغازه ها، ادارات ، انبارها، كلوپهاي ورزشي و كارخانه ها)
پ- بيمه دزدي از بانكها
در اين نوع بيمه نامه ، > خطر دزدي < و خساراتي كه در اثر دزدي به بيمه گذار وارد مي شود، بيمه مي گردد. معمولابيمه دزدي با ساير بيمه نامه ها تركيب مي شود كه از رايج ترين آنها تركيب با بيمه آتش سوزي است

- موارد تحت پوشش بيمه گر

لازم به توضيح است كه بيمه دزدي ، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان كالا) و يا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشياء مورد بيمه و يا خسارات وارد به محلي را كه اشياء مورد بيمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار مي دهد.
اما در بيمه دزدي خسارات وارد به اموال زماني قابل جبران است كه سرقت با شكستن حرز همراه باشد و سارق ياسارقان به يكي از طرق زير به قصد سرقت وارد محل مورد بيمه شده باشند
- شكستن در يا پنجره و يا سوراخ كردن سقف و ديوار
- ورود به محل مورد بيمه بطور مخفيانه
- ورود به محل مورد بيمه از طريق بالا رفتن از ديوار
- ورود از در مورد بيمه بوسيله كليدهاي ساختگي
- باز كردن در با كليدهاي اصلي مشروط بر اينكه كليدهاي مزبور به صورت غيرقانوني و از راه دزدي در اختياردزدان قرار گرفته باشد
باتوجه به مطالب ذكر شده ، كليه خسارات وارد به اشياء مورد بيمه اعم از سرقت ، بروز خسارت به اشياء و يا خودمورد بيمه ، غارت اموال بيمه اعم از اينكه با اعمال زور و حادثه توأم باشد يا خير، تحت پوشش بيمه اي قرار دارد
در بيمه دزدي منازل مسكوني مي توان وجوه نقد، فلزات قيمتي و اوراق بهادار را نيز با توافق بيمه گر و تا مبلغ معيني بيمه كرد كه معمولا در اين مورد حدود تعهدات بيمه گر محدود است . سرقتهاي مسلحانه از بانكها در زمان حمل وجوه نقد بين شعب و خزانه و يا موجودي صندوقها و پشت گيشه ها هم براساس شرايط خاصي تحت پوشش قرار مي گيرد

خطرات ناشي از تصادف اتومبيل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به هواپيماي حامل وجوه نقد واوراق بهادار، از جمله هواپيما ربايي هم تحت پوشش بيمه اي است . معمولا حق بيمه اين گونه بيمه نامه ها در مورد خزانه ها باتوجه به نوع خزانه و امكانات ايمني و نگهداري آن محاسبه مي شود، حال آنكه وجوه در راه و در جريان حمل و همچنين وجوه موجود در شعبه و گيشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امكانات ايمني محاسبه مي گردد. در سرقت از بانكها، معمولا سرقتهايي كه با شكستن حرز همراه است و يا سرقتهاي مسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. سرقت توسطكاركنان بيمه گذار (كاركنان بانك ) تحت پوشش نيست . در پوشش دزدي بانكها، باتوجه به نوع فعاليت آنها، اوراق بهادار، مسكوكات طلا و ارزهاي خارجي هم داراي پوشش هستند

- موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات )

در انواع بيمه نامه دزدي ، موارد زير مستثني و خارج از تعهد بيمه گراست . مگراينكه با توافق قبلي بيمه گر و بيمه گذار، بعضي از آنها با اضافه نرخ تحت پوشش قرار گيرند
- خسارات وارد به وجوه نقد، ارزهاي خارجي ، تمبر، سفته و انواع اوراق بهادار
- خسارات ناشي از تباني و همدستي دزد با هر يك از كاركنان و مستخدمان بيمه گذار
- خسارات مستقيم ناشي از اشعه يون زا، راديواكتيويته ، تشعشعات و سوخته هاي هسته اي وفضولات اتمي و يا مواد منفجره در محل مورد بيمه
- خسارات ناشي از جنگ داخلي و خارجي ، غارت ، اقدامات خصمانه دشمن خارجي ،شورش ،بلوا، ضبط، قيام و ملي شدن
- عدم النفع ناشي از خسارت
- عدم صداقت و امانت كاركنان بيمه گذار
- اشتباهات دفتري ، حسابداري و كامپيوتري (عمدي يا سهوي )
- خسارات ناشي از حمل پول در وسيله حمل بدون محافظ، جز در مواردي كه اضطراري و معقول باشد

money insurance


تعداد بازدید :3636

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 14 + 17