بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما كارآفرین

airplane insurance

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما كارآفرین بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما خسارت بدنه هواپیما مسافران و اشخاص ثالث آسیب دیدگی هواپیما وقوع حادثه برای هواپیما bime havapeyma

معرفی بیمه نامه بدنه و مسئولیت هواپیمای شركت بیمه كارآفرین

در بیمه هواپیما، خسارت های وارد به بدنه هواپیما و مسئولیت قانونی نسبت به مسافران و اشخاص ثالث پوشش داده می شود .

شرایط و تعهدات و خسارات تحت پوشش

خسارت های مورد تعهد بیمه گر در این بخش عبارت است از:

پرداخت وجه یا جایگزین نمودن هواپیما و یا تعمیر آن در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطر های مشمول بیمه .
مفقود یا ربوده شدن هواپیما
چانچه هواپیما در مقابل خطرهای پرواز بیمه شده باشد بیمه گر هزینه های اضطراری معقولی را كه بیمه گذار جهت مراقبت های ایمنی اولیه از هواپیما به دنبال خسارت دیدن یا فرود اجباری آن ضرورتا مصرف می نماید پرداخت میكند.

مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

بیمه گر وجوهی كه بیمه گذار تحت عنوان مسئوولیت قانونی بابت موارد زیر پرداخت كند را جبران نماید:

صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر ان ) وارد به مسافران در زمان سوار شدن به هواپیما، در مدتی كه داخل هواپیما هستند و هنگام پیاده شدن از هواپیما
از بین رفتن یا خسارت وارد به بار مسافران و وسایل شخصی آنان ناشی از وقوع حادثه برای هواپیما

مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث

در صورت سقوط یا برخورد هواپیما با هر شی كه به موجب آن بیمه گذار قانونا مسئول شناخته شود، جبران خسارت (به انضمام هزینه هایی كه علیه بیمه گذار توسط محاكم صادر شود ) بابت جراحات بدنی و صدمات وارد به اموال اشخاص ثالث توسط بیمه گر جبران خواهد شد.

airplane insurance


تعداد بازدید :3316

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 11 + 16