بیمه مسئولیت آسیا

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت آسیا بیمه مسئولیت masouliyat مسئولیت آسیا بیمه مسئولیت آسیا مسئولیت مدنی كارفرما مسئولیت مدنی حرفه ای آسیا

بيمه مسئوليت شركت بیمه آسیا

بیمه مسئولیت آسیا

تعریف بیمه مسئولیت : بر طبق قانون مدنی به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری كه به دیگری وارد كرده خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا اینكه از فعالیت او ناشی شده باشد مسئولیت مدنی نامیده می شود . در قانون مدنی ایران موضوع مسئولیت تحت عنوان اتلاف و تسبیب در غالب مواد 328 تا 335 آمده است .

بیمه مسئولیت مدنی

تعریف بیمه مسئولیت مدنی : قراردادی است كه به موجب آن یك طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت وجهی كه حق بیمه نامیده میشود تعهد می كند اشخاصی (بیمه گذاران) را كه بر اثر فعالیت خود ممكن است در مقابل دیگران (زیاندیدگان) مسئول مدنی شناخته شوند را جبران می نماید . موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین یا جبران خسارتهایی می باشد كه بر اثر غفلت ، خطا ، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت های روزمره متوجه دیگران می شود .

با توجه به تنوع و گستردگی انواع بیمه های مسئولیت در یك طبقه بندی كلی به 4 گروه تقسیم می شوند:

1-مسئولیت مدنی كارفرما

2-مسئولیت مدنی حرفه ای

3-مسئولیت مدنی عمومی

4-مسئولیت مدنی تولید كنندگان كالا

بیمه مسئولیت


تعداد بازدید :12493

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 18 + 20