بیمه کمک رسان ایران اس او اس sos


بیمه کمک رسان ایران اس او اس sos بیمه درمان تکمیلی اس او اس sos خدمات اس اواس درمان انفرادی sos شرکت کمک رسان دندان پزشکی sos اعضای کمک رسان اس اواس komak resan sos

شرکت کمک رسان ایران sos ، ارائه دهنده درمان تکمیلی اس او اس و کمک رسانی

شرکت های بیمه موسساتی "مالی" هستند و فعالیت اصلی آنها جبران خسارات مالی است. بنا به تعریف نیز بیمه عقدی است که یک طرف (بیمه گر) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گذار) متعهد می شود تا خسارات وارده به بیمه شده را جبران نموده و یا وجه معینی را پرداخت نماید. این اصل، عنصر اصلی رابطه میان بیمه گر و بیمه شده بوده و بر کلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های گوناگون حاکم است.

این رابطه، یک رابطه مالی مبتنی بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت است. معیار سنجش "خسارت" نیز مالی و با ارزش مادی موضوع بیمه سروکار دارد. باین تعبیر شرکت بیمه، یک شرکت "خدماتی" نیست و اگر هم در مواردی پا به این عرصه می گذارد، جزئی و مختصر است.

شرکت کمک رسان ایران شرکت "بیمه" نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید.

اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند.

از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.

درمان تکمیلی انفرادی sos - درمان تکمیلی sos - خدمات بیمه اس اواس - شرکت کمک رسان  - کمک رسان ایران SOS KOMAK RESAN - خدمات کمک رسان ایران sos - تکمیل درمان اس او اس - Assistance

خدمات پزشکی اس او اس -درمان و امداد پزشکی - خدمات دندان پزشکی - انتقال با آمبولانس sos اس او اس - خدمات به شرکت های بیمه - خدمات بیمه های مسافرتی - کمک رسانی اتومبیل - مراکز درمانی اس او اس sos
مراکز درمانی تحت پوشش بیمه SOS بیمه اس او اس بیمه اس اواس خانواده بیمه درمان تکمیلی گروهی و انفرادی کمک رسان ایران bime sos کمک رسان ایران iranassistancesos

بیمه تکمیل درمان آسماری