مدارك اس او اس در مواقع عدم صدور نامه كمك رسان

hekmat saba


مدارك اس او اس در مواقع عدم صدور نامه كمك رسان مدارك مورد نیاز madarek sos كمك رسان خدمات پاراكلینیكی بستری در بیمارستان خدمات اورژانس

مدارك مورد نیاز در مواردی كه معرفی نامه كمك رسان صادر نشده است (بستری در بیمارستان های غیر طرف قرارداد، درمان تحت نظر پزشكان غیر قراردادی، عدم امكان احراز شرایط قبل از ترخیص، انجام خدمات پاراكلینیكی و یا بستری بدون اطلاع كمك رسان، استفاده از خدمات اورژانس و ...) به شرح فوق :

 

hekmat saba


تعداد بازدید :23