بیمه مسئولیت ساختمانی کارآفرین

construction liability

بیمه مسئولیت ساختمانی کارآفرین بیمه مسئولیت کارفرما bime masouliat کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت ساختمانی کارآفرین بیمه مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت قراردادی

شماره تماس : 09122721479

جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ،امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی ، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند . قوانین کار و مجازات های اسلامی کشورمان مسئولیت های بالقوه سنگینی را به صورت تکلیفی در زمینه جبران غرامت صدمات وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان می کند از سوی دیگر بیمه سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای از پوشش های عمر و حادثه و درمان و بازنشستگی است که منافع آن منحصرا به کارکنان تعلق داشته و به هیچ وجه با هدف جبران غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرارمی گیرد طراحی نشده است .

در بیمه مسئولیت کارفرما ، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود،تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل ،در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی،شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

از آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد،این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. در مجموع اینگونه نتیجه گیری می گردد که صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان،بدون ذکر اسامی کارکنان وبا تعریف کامل محدوده زمانی و مکانی مورد بیمه میسر است. با توجه به موارد ذکر شده، اساسا این بیمه نامه بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یک بیمه نامه صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

یکی از نکات مهم این بیمه نامه عبارت است از تحت پوشش قرار دادن کارکنان پیمانکاران فرعی است که مستقیما جز کارکنان تحت امر بیمه گذار نیستند. چون همانگونه که اطلاع دارید در اکثر پروژه ها کارفرما یا صاحبکار تمام امور پروژه را راسا انجام نمی دهند.
اهداف و مزایا

تعریف مسئولیت: بازخواست کردن شخص برای اعمالش در مقابل دیگری.
انواع مسئولیت:

1) اخلاقی

2) قانونی

مسئولیت قانونی خود به 2 دسته قابل تقسیم میباشد:

1-2 مدنی

2-2 کیفری

1-2 تعریف مسئولیت مدنی: هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آبد، مسئولیت مدنی تحقق میابد.

مسئولیت مدنی به 3 دسته عمده تقسیم میشود:

1-1-2 حرفه ای: عبارت است از مسئولیتی که برای صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل کسانیکه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت می گردند،بوجود می آید.

2-1-2 عمومی: خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان،مسئول شناخته می شود را مسئولیت عمومی می نامند.

3-1-2 قراردادی: عبارت از آنستکه یک طرف قرارداد بعلت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود یا انجام تعهد بطور ناقص باعث زیان طرف دیگر شود در این صورت مسئولیت قراردادی تحقق می یابد.


بیمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسیم گردیده است:

1- اموال

2- اشخاص

3- مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی: در بیمه مسئولیت مدنی ،موضوع بیمه تامین و جبران خسارت هایی است که در اثر حوادث ناشی از فعلیا ترک فعل افراد،بنگاه ها و سازمانها متوجه دیگران می شود،این خصلت تعهد به نفع دبگران( اشخاص ثالث) ویژگی بارز بیمه مسئولیت مدنی است.

انواع بیمه مسئولیت مدنی :

1- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

2- بیمه مسئولیت عمومی

3- بیمه مسئولیت حرفه ای

4- بیمه مسئولیت قراردادی

5- بیمه مسئولیت تولید کنندگان

که هریک به زیر رشته های دیگر تقسیم می شوند

خسارت بدنی: آسیب جسمی وارده به کارکنان که منجر به جرح ، نقص عضو و یا فوت گردد

نقص عضو :آسیب وارده به جسم کارکنان که منجر به فوت نشده و دارای دیه یا ارش تعیین شده می باشد

پیمانکاران فرعی: عواملی به غیر از کارفرما یا پیمانکار اصلی که اجرای بخش یا بخش هایی از پروژه را عهده دار است

اماکن وابسته:اماکن جنبی محیط کار شامل خوابگاه ، غذاخوری ،نمازخانه ،حمام وسالن ورزشی و...

دیه : خسارتهای جانی ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زیاندیده می نماید و در دین مبین اسلام و محاکم قضایی کشورهای اسلامی میزان دیه را شرع مشخص کرده است


قاعده نسبی حق بیمه :در صورت ارایه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد نیروی کار شاغل و وقوع خسارت مبلغ خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که می بایست پرداخت میشد محاسبه می گردد

محدوده مورد بیمه : محوطه کارگاه و کلیه اماکن و تاسیساتی که به اقتضای کار بخشی از کارگاه تلقی می شود

اشخاص ثالث :کلیه اشخاصی که به هیچ وجه دخالتی در کار موضوع بیمه نداشته باشند .

construction liability


تعداد بازدید :14733

نظرات و سوالات شما

آیا می توان در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، تعدادی از كاركنان را با نام و تعدادی را بی نام صادر كرد؟

  • 1395/12/29

جهت خرید بیمه مسئولیت ساختمانی چه چیز هایی را باید در نظر گرفت؟

  • 1395/12/29

بهترین بیمه مسئولیت در سال 96 چیه؟

  • 1395/12/27

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 17 + 19