شرایط عمومی و اختصاصی بیمه عمر کارآفرین

conditions karafarin life insurance

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه عمر کارآفرین شرایط عمومی و اختصاصی بیمه عمر بیمه عمر کارآفرین عمروسرمایه گذاری بیمه عمر زمانی بیمه کارآفرین بیمه عمر مانده بدهکار

تعریف بیمه عمر (خطر فوت) : در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار گیرد یعنی در صورت فوت ( به هر علت ) شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه , سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه گذار پرداخت می شود.

انواع بیمه عمر (خطر فوت) :

  • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی :

در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می شود.

بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (2 یا 3 سال) و یا برای مدت طولانی (10 یا 25 سال) منعقد شود.

گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یکسال منعقد و سال به سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود .(مانند بیمه نامه های عمر زمانی گروهی)


توجه : حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین 70 سال تمام می باشد.


فاکتور های تعیین حق بیمه:

  1. سرمایه بیمه ای .
  2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان)
  3. مدت پوشش بیمه ای .
  • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی :

بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود.
این بیمه بیشتر مورد نیاز بانک های وام دهنده (بانک های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است.

در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده )در مدت قرارداد , اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.


فاکتور های تعیین حق بیمه:

  1. سرمایه درخواستی(میزان وام )
  2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان البته بصورت تقریبی )
  3. مدت پوشش(مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در بیمه عمرو سرمایه گذاری کارافرین 70 سال تمام می باشد.

conditions karafarin life insurance


تعداد بازدید :13375

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 13 + 17