بیمه عمرو بازنشستگی بیمه ما

بیمه عمرو بازنشستگی بیمه ما

بیمه عمرو بازنشستگی بیمه ما بیمه عمرو بازنشستگی بیمه عمر ما بیمه عمروسرمایه گذاری bime omr ma بیمه عمر بیمه عمر طرح مشترک جام مهر بیمه عمر جامع زندگی بیمه ما omr ma بیمه زندگی

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع و مشترک (طرح جامع)

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، درآمدهایی را با تضمین یک نرخ سود سرمایه گذاری مشخص در زمان حیات نصیب بیمه گذار می نماید.

در این بیمه پوشش فوت با انتخاب یک سرمایه پایه فوت فراهم می شود که قابلیت افزایش را در سالهای آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه به بازماندگان پرداخت می شود.
پوشش حیات نیز با جمع آوری و انباشت بخشی از وجوه پرداختی بیمه گذار در یک اندوخته سرمایه گذاری، تامین می شود که این اندوخته می­تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل شده است.

به همین منوال، مبالغ پرداختی بیمه گذار نیز به دو مؤلفه حق بیمه پوشش فوت و سپرده سرمایه گذاری (حق بیمه پوشش حیات) تقسیم می شود. در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین تامین دوران بازنشستگی برخی پوششهای اضافی دیگر نیز پیش بینی شده که هر یک از آنها با اختصاص حق بیمه مربوط به خود، تعهدات اضافی را برای بیمه گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر از بیمه شده حمایت می کند. به طور کلی این بیمه نامه از حیث تنوع پوششها و نحوه ارائه آنها جامع ترین بیمه نامه موجود در جهان است که اغلب نیازهای معیشتی یک خانواده را برای مدتی طولانی تامین نموده و مزایای آن نقش بسیار سودمندی در حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی فرد و خانواده اش دارد.

در بیمه عمروسرمایه گذاری، بیمه شده بر پایه نیازهای خود و خانواده در ابتدا سرمایه ای را به عنوان سرمایه پایه بیمه انتخاب می کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه در قراردادهای فروش جمعی، سه ماهه شش ماهه، سالانه و یا یک جا) برمی گزیند. حق بیمه های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه های بیمه ­نامه، مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود.این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه حیات، پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده بیمه شده خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی در 5 سال اول بیمه نامه 18 درصد و در 5 سال بعدی معادل 15 درصد می باشد.

پوشش های بیمه ای

پوشش های ناشی از فوت

1.  پوشش فوت به هر علت

بیمه گرمتعهد است درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می­تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان 5، 10 و یا 15 درصد در هر سال را داشته باشد.سرمایه این پوشش از یک تا 25 برابر حق بیمه سال اول و تا سقف 2.000.000.000 ریال می باشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه قابل ارائه پوشش فوت به هر علت برای بیمه شده گان کمتر از 16 سال (15 سال یا کمتر) حداکثر 15 برابر حق بیمه سال اول تا سقف 300.000.000 ریال می باشد.

پوشش های حادثه

2.  پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت و اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار میتواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا چهار برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

تعریف حادثه : عبارت است ازهرواقعه ناگهانی ناشی ازیک عامل خارجی که بدون قصدواراده بیمه شده بروزنماید.

3. پوشش نقص عضو ناشی ازحادثه

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر 100 درصد سرمایه فوت به هر علت تعیین می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

4. هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را پرداخت نماید. سرمایه این پوشش برای کلیه بیمه شده­گان معادل 20 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ریال می­باشد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

5. غرامت روزانه بستری به علت کماناشی از حادثه

این پوشش برای اولین بار در صنعت بیمه کشور توسط شرکت بیمه ما ارائه شده است. دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت بروز حوادثی که منجر به کما رفتن بیمه شده و بستری شدن وی در مراکز درمانی مجاز می­گردد، مبلغی را تحت عنوان غرامت روزانه بستری به علت کما ناشی از حادثه پرداخت نماید. تاریخ مبنای محاسبه این غرامت از چهارمین روز بستری و حداکثر به مدت 90 روز خواهد بود. همچنین میزان غرامت روزانه این پوشش معادل پنج در هزار سرمایه فوت به هر علت بیمه­ نامه میباشد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و برای بیمه شدگان 4 سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش فوت ناشی از حادثه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه

6. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر ازکارافتادگی کامل و دائم

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ( ناشی از حادثه یا بیماری) وی از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهد شد. در حال حاضر این پوشش برای بیمه­ نامه هایی که بیمه شده و بیمه گذار شخص واحد می باشند قابل ارائه است. در گذشته داشتن شغل برای بیمه گذار از شروط اصلی ارائه این پوشش بوده که به منظور افزایش سطح خدمات رسانی به بیمه­ گذاران شرط شغلی حذف شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه برای اقشاری همچون بازنشسته،خانه دار،سرباز، دانشجو و محصل

بلامانع است. شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن 18 الی 60 سال می باشد اما تعهدات این پوشش شامل تمام مدت بیمه نامه است. بدین معنا که در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده قبل از سن 60 سال، از پرداخت حق بیمه تا انتهای مدت بیمه نامه معاف خواهد بود. همچنین لازم به توضیح است چنانچه حق ­بیمه پرداختی بیمه ­نامه بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش های مربوطه نیز مشمول این معافیت خواهد بود. در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در مدت قرارداد، شرکت بیمه ما متعهد به پرداخت حق ­بیمه بوده و سرمایه گذاری بیمه نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق بیمه از جانب شرکت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممکن خواهد بود.

7. پوشش مستمری بیکاری درصورت ازکارافتادگی کامل ودائم ناشی از بیماری یا حادثه

چنانچه بیمه شده به هر علتی (ناشی از بیماری یا حادثه) دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه، تا سن 60 سالگی نیز مستمری بیکاری دریافت خواهد نمود.میزان پرداخت سالیانه این مستمری ضریبی از حق بیمه پرداختی می باشد که به انتخاب بیمه ­گذار می­تواند از 1 تا 3 برابر مبلغ آخرین حق بیمه پرداختی تغییر نماید. این پوشش به بیمه­ شدگان بین 18 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق­ بیمه می­باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

8. سرمایه اشتغال به علت ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری یا حادثه

با ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه­ شده، بیمه شده قادر به ادامه فعالیت شغلی قبلی نخواهد بود. لذا در صورت انتخاب پوشش سرمایه اشتغال، درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه یا بیماری بیمه شده، سرمایه ای تحت عنوان سرمایه اشتغال به میزان سرمایه فوت به هر علت به بیمه شده پرداخت خواهد شد. ارائه این پوشش مشروط به انتخاب پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می باشد و به تنهایی قابل ارائه نیست.

امراض خاص

9.  پوشش غرامت بیماری­های خاص

شرکت بیمه (ما) مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری­های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه­ گر، معادل 30 درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف 250.000.000 ریال به وی پرداخت نماید. نکته قابل اشاره در مورد این پوشش، پرداخت غرامت (فارغ از هزینه انجام شده برای درمان بیماری) معادل سقف این پوشش در هر سال بیمه­ ای است. بیماری­های تحت پوشش عبارتند از:

انواع سرطان
سکته قلبی
سکته مغزی
عمل جراحی قلب باز
پیوند اعضای اصلی بدن

همچنین ارائه این پوشش در خصوص هر یک از بیماری­های مورد اشاره با تائید بیمه گر امکان پذیر می­باشد. بدین معنا که بیمه شده می­تواند در سال های مختلف بیمه ای و با شرط خرید این پوشش از سرمایه مربوطه در خصوص بیماری های فوق الذکر (هر بیماری تنها یک بار) استفاده نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه­ شدگان 1 تا 60 سال قابل ارائه می­باشد.

سایر ویژگی های بیمه نامه عمر وسرمایه گذاری طرح جامع

 واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه نامه) می تواند وجهی را تحت عنوان واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.
 مدت بیمه نامه: 5 الی 30 سال
 سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن 65 سالگی
 حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : 75 سالگی
 روش پرداخت حق بیمه : بصورت یکجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه (فقط برای فروش جمعی)
 حق­ بیمه: حداقل حق بیمه یکجا: 20.000.000 ریال،
 حداقل حق بیمه سالانه: 1.500.000 ریال
 حداقل مبلغ هر قسط: 500.000 ریال
 ضریب افزایش سالانه حق بیمه: 0، %5، %10، %15 و %20 (به انتخاب بیمه گذار)
 ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: 0، %5، %10 و %15 (به انتخاب بیمه گذار)

مشارکت در منافع

در بیمه نامه های عمر وسرمایه گذاری، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در 90% منافع حاصل از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه گذاری به استفاده کننده از بیمه نامه  پرداخت می گردد. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه های عمر جالبتر و افزون تر باشد. عمل مشارکت در منافع موجب می گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این ابزاری برای تعدیل و تصحیح نرخ سود می­باشد. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه ­نامه های عمروسرمایه گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشارکت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی و همچنین زمان پرداخت حق بیمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزیع می شود. مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات لحاظ می گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعکس می شود.

بیمه عمروسرمایه گذاری جام مهر (طرح مشترک)

یکی از طرح های تعریف شده از بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری، بیمه نامه عمروسرمایه گذای مشترک (طرح جام مهر) می باشد. در این طرح در قالب یک بیمه نامه دو نفر تحت پوشش بیمه ای قرار می­گیرند. از مهمترین مزایا و ویژگی های مربوط به این طرح، پوشش بیمه ای برای دو نفر در قالب یک بیمه نامه بوده که این امر منجر به کاهش هزینه ­های اداری و سایر هزینه های بیمه گری در مقایسه با خرید جداگانه بیمه نامه ها خواهد گردید.


همچنین چنانچه در هر سال بیمه ای بیمه شده اول قرارداد قبل از بیمه شده دوم فوت نماید، بیمه شده دوم بدون پرداخت حق بیمه تا انتهای مدت بیمه نامه تحت پوشش بیمه فوت به هر علت خواهد بود.

بیمه عمرو بازنشستگی بیمه ما


تعداد بازدید :68434

نظرات و سوالات شما

ارسال نظر و یا سوالات شما

حاصل جمع این دو عدد چیست؟ 4 + 12