بیمه کمک رسان ایران اس او اس sos


بیمه کمک رسان ایران اس او اس sos بیمه درمان تكمیلی اس او اس sos خدمات اس اواس درمان انفرادی sos شركت كمك رسان دندان پزشكی sos اعضای كمك رسان اس اواس komak resan sos

شركت كمك رسان ایران sos ، ارائه دهنده درمان تكمیلی اس او اس و كمك رسانی

شركت های بیمه موسساتی "مالی" هستند و فعالیت اصلی آنها جبران خسارات مالی است. بنا به تعریف نیز بیمه عقدی است كه یك طرف (بیمه گر) با دریافت مبلغی تحت عنوان حق بیمه از طرف دیگر (بیمه گذار) متعهد می شود تا خسارات وارده به بیمه شده را جبران نموده و یا وجه معینی را پرداخت نماید. این اصل، عنصر اصلی رابطه میان بیمه گر و بیمه شده بوده و بر كلیه قراردادهای بیمه ای در رشته های گوناگون حاكم است.

این رابطه، یك رابطه مالی مبتنی بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت است. معیار سنجش "خسارت" نیز مالی و با ارزش مادی موضوع بیمه سروكار دارد. باین تعبیر شركت بیمه، یك شركت "خدماتی" نیست و اگر هم در مواردی پا به این عرصه می گذارد، جزئی و مختصر است.

شركت كمك رسان ایران شركت "بیمه" نیست. این شركت موظف است بر اساس قوانین جاری كشور همه ریسك های بیمه پذیر خود را به شركتهای بیمه ایرانی واگذار نماید.

اعضای كمك رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر كمك رسان قرار دارند. اعضای كمك رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به كمك رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند.

از این طریق اعضای كمك رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده كمك رسانی در یك بسته خدماتی برخوردار می گردند.

درمان تكمیلی انفرادی sos - درمان تكمیلی sos - خدمات بیمه اس اواس - شركت كمك رسان  - كمك رسان ایران SOS KOMAK RESAN - خدمات كمك رسان ایران sos - تكمیل درمان اس او اس - Assistance

خدمات پزشكی اس او اس -درمان و امداد پزشكی - خدمات دندان پزشكی - انتقال با آمبولانس sos اس او اس - خدمات به شركت های بیمه - خدمات بیمه های مسافرتی - كمك رسانی اتومبیل - مراكز درمانی اس او اس sos
مراكز درمانی تحت پوشش بیمه SOS بیمه اس او اس بیمه اس اواس خانواده بیمه درمان تكمیلی گروهی و انفرادی كمك رسان ایران bime sos كمك رسان ایران iranassistancesos

بیمه تكمیل درمان آسماری