بیمه های خودرو و اتومبیل

بیمه بدنه


شركتهاي‌ بيمه‌ با درك‌ اين‌ نياز جوامع‌ انساني‌، در بيمه‌ اتومبيل‌، گاهي‌ تعهد بيمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ و گاهي‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند بیمه خودرو بیمه شخص ثالث بیمه بدنه بیمه اختیاری ماشین سرقت‌ كلي‌ ماشین حوادث‌ سرنشين‌ و راننده‌ مسئوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌

بیمه های خودرو و اتومبیل

بیمه ماشین

اتومبيل وسيله اي است كه تقريباً از اواخر قرن نوزدهم و به شكلي همه گير وارد زندگي انسان در جوامع بشري شده و نقشي بسيار مهم در حمل مسافر و جابجايي كالا دارد. اصولا در بيشتر جوامع انساني بيشترين جابجايي مردم ومسافران به وسيله اتومبيل صورت مي پذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي سواري در ابعادي وسيع چنان در بطن زندگي انسانها رسوخ كرده اند، كه براستي بايد گفت زندگي انسان بدون بهره گيري از اين وسيله نقليه موتوري ناممكن است اتومبيل در زندگي صنعتي و كشاورزي و رسانيدن كالا از محل توليد به بازار مصرف و داد و ستد بين المللي نقشي سازنده و پراهميت دارد، و در واقع يكي از ويژگيهاي بارز و مشخص قرن بيستم ، پديد آمدن اين وسيله نقليه است .پديدار شدن اين وسيله نقليه اگرچه به همراه خود رفاه و آسايش و سرعت را به ارمغان آورده ، اما به همان نسبت باعث بروز مشكلات بسيار و خطرات فراوان هم شده است ، زيرا خطر تصادم و برخورد با اين وسيله نقليه روبه افزايش نهاده و تنها راه جبران و كمك به زيانديدگان اين پديده قرن بيستم و رفع و يا تقليل اثرات نامطلوب آن درزندگي زيانديدگان استفاده از بيمه است.
شركتهاي بيمه با درك اين نياز جوامع انساني ، طرحهاي متفاوتي براي جبران خسارات اين حوادث ارا