بیمه های خودرو و اتومبیل

مسئوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌


شركتهاي‌ بيمه‌ با درك‌ اين‌ نياز جوامع‌ انساني‌، در بيمه‌ اتومبيل‌، گاهي‌ تعهد بيمه‌گر جبران‌ خسارت‌ وارد به‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ و گاهي‌ خسارات‌ وارد به‌شخص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند بیمه خودرو بیمه شخص ثالث بیمه بدنه بیمه اختیاری ماشین سرقت‌ كلي‌ ماشین حوادث‌ سرنشين‌ و راننده‌ مسئوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌

بیمه های خودرو و اتومبیل

بیمه ماشین

اتومبيل وسيله اي است كه تقريباً از اواخر قرن نوزدهم و به شكلي همه گير وارد زندگي انسان در جوامع بشري شده و نقشي بسيار مهم در حمل مسافر و جابجايي كالا دارد. اصولا در بيشتر جوامع انساني بيشترين جابجايي مردم ومسافران به وسيله اتومبيل صورت مي پذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي سواري در ابعادي وسيع چنان در بطن زندگي انسانها رسوخ كرده اند، كه براستي بايد گفت زندگي انسان بدون بهره گيري از اين وسيله نقليه موتوري ناممكن است اتومبيل در زندگي صنعتي و كشاورزي و رسانيدن كالا از محل توليد به بازار مصرف و داد و ستد بين المللي نقشي سازنده و پراهميت دارد، و در واقع يكي از ويژگيهاي بارز و مشخص قرن بيستم ، پديد آمدن اين وسيله نقليه است .پديدار شدن اين وسيله نقليه اگرچه به همراه خود رفاه و آسايش و سرعت را به ارمغان آورده ، اما به همان نسبت باعث بروز مشكلات بسيار و خطرات فراوان هم شده است ، زيرا خطر تصادم و برخورد با اين وسيله نقليه روبه افزايش نهاده و تنها راه جبران و كمك به زيانديدگان اين پديده قرن بيستم و رفع و يا تقليل اثرات نامطلوب آن درزندگي زيانديدگان استفاده از بيمه است.
شركتهاي بيمه با درك اين نياز جوامع انساني ، طرحهاي متفاوتي براي جبران خسارات اين حوادث ارائه داده اند.در بيمه اتومبيل ، گاهي تعهد بيمه گر جبران خسارت وارد به وسيله نقليه بيمه شده است و گاهي خسارات وارد به شخص ثالث را جبران مي كند

معمولا كليه حوادث زيانبار ناشي از تصادفات رانندگي به يكي از سه حالت زيراست :
- راننده مقصر است و زيانديده مالي و جاني كاملا بي تقصير است
- زيان ديده مقصر است و راننده كاملا بي تقصير است
- راننده و زيانديده هر دو در ايجاد حادثه مقصرند
تشخيص هريك از سه مورد فوق صرفاً برعهده مقامات صلاحتيدار راهنمايي و رانندگي است و در صورت عدم توافق زيانديده با مقصر حادثه ، نتيجه گيري از حادثه براساس گزارش مأموران انتظامي با محاكم صالحه است ذكر اين نكته لازم است كه براي تسويه خسارات سنگين شركتهاي بيمه به ارائه گزارش مقامات انتظامي كه از حادثه بازديدكرده اند نياز دارند.شركتهاي بيمه در ايران پوششهاي متفاوتي را در زمينه بيمه اتومبيل ارائه داده اند كه به طور خلاصه به شرح زيراست :
- پوشش بيمه بدنه ماشین
- بيمه شخص ثالث (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث ).
- بيمه حوادث سرنشين ماشین.
- بيمه مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث (تاحدديه ).

بيمه بدنه اتومبيل

بیمه شخص ثالث ماشین و بیمه بدنه خودرو

براساس شرايط اين بيمه نامه ، دارنده و يا مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت به وسيله نقليه موضوع بيمه ، شركت بيمه خسارت وارد را براساس شرايط بيمه نامه جبران كند. منظور از خطرات موردتعهد بيمه گر، همان حوادثي است كه درصورت واقع شدن چنانچه باعث نابودي و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمه گر موظف به جبران آن خواهد بود:

۱- خطرهاي مورد تعهد بيمه گر
- حوادثي كه منجر به ورود خسارت به وسيله نقليه مورد بيمه گردد، مانند تصادم دو اتومبيل ،برخورد وسيله نقليه با اجسام ثابت و يا متحرك ، برگشتن و يا سقوط اتومبيل
- آتش سوزي ، صاعقه و انفجار وسيله نقليه
- سرقت كلي
- خسارات وارد به لوازم يدكي اصلي اتومبيل كه براساس كاتالوگ همراه اتومبيل به دارنده آن حويل شده باشد
- پرداخت كليه هزينه هاي معقول و منطقي كه به منظور نجات مورد بيمه و حمل و نقل آن به تعميرگاه و يا محل امن صورت پذيرفته باشد
- خساراتي كه در جريان حمل و نقل توسط جرثقيل ، خط آهن و يا ساير وسايل نقليه به مورد بيمه وارد آيد

۲- خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر
خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر خطراتي است كه چنانچه منشأ بروز حادثه منجر به خسارت گردد،بيمه گر براساس شرايط بيمه نامه متعهد جبران خسارت آن نخواهد بود مگر اين كه برخلاف آن توافق شده باشد، اين خطرات عبارتند از :
- خسارات ناشي از كهنگي ، عدم مراقبت و نگهداري و اسقاط اتومبيل
- هرگونه آسيب و خسارت وارد به لاستيكها، جز در زماني كه وسيله نقليه به علت آتش سوزي خسارت ديده باشد كه در اين حالت فقط تا ۵ ۰% قيمت لاستيك به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد.
- زيان ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه از زماني كه دچار حادثه مي شود تا زماني كه راه اندازي مجدد مي گردد.
- كاهش و پايين آمدن ارزش مورد بيمه براثر حادثه
- خطرات جنگ ، شورش و انقلاب ، و خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي واشعه يون زا.
- خطرات طبيعي مانند، زمين لرزه ، سيل وآتشفشان
- خسارتهاي عمدي بيمه گذار
- خسارات ناشي از رانندگي در حين مستي و يا تحت تأثير مواد مخدر و يا آزمايش سرعت

بيمه شخص ثالث

افرادي كه در يك جامعه زندگي مي كنند بايد تابع قوانين و نظامات آن جامعه باشند و به همين دليل چنانچه شخصي چه از روي عمد و چه به علت بي احتياطي و غفلت مرتكب عملي خلاف قانون ومقررات شود، مسئول بوده و بايد به مجازات متناسب با آن بي احتياطي برسد و زيان وارد اعم از مالي ويا جاني را جبران كند. مسئوليت مدني زماني جنبه عملي به خود مي گيرد كه شخص مقصر حادثه مجبورشود زيان وارد به شخص ثالث را جبران كند. تفاوت مسئوليت مدني با مسئوليت جزايي در اين است كه مسئوليت جزايي قابل بيمه كردن نيست و مغاير قوانين و عرف جوامع انساني تلقي مي شود.
بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در ايران در بيست و نهم ديماه ۱۳۴۷ به تصويب رسيد تا مسئوليت مدني بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث در نتيجه حوادث ايجاد شده از وسيله نقليه مورد استفاده خود را بيمه كند. بيمه مسئوليت مدني در ايران به دو بخش عمده تقسيم مي شود كه عبارتند از :

بيمه اختياري

بيمه اختياري (كه شامل بيمه نامه هاي ديه ، بيمه مازاد ثالث و بيمه كارت سبز است كه اين سه نوع اخير سالها بعد از تصويب قانون بيمه شخص ثالث توسط شركتهاي بيمه طرح ريزي و ابداع شده است ).باتوجه به اين كه اين بيمه نامه خسارات مالي و جاني وارد به اشخاص ثالث را جبران مي كند، براساس شرايط بيمه نامه افراد زير در قبال بيمه گذار شخص ثالث شناخته نمي شوند
الف. بيمه گذار و كليه افرادي كه مسئوليت آنها مسئوليت بيمه گذار تلقي مي شود
ب . كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه كه در حين كار و انجام وظيفه باعث بروز حادثه شده باشند
پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار
ت. راننده اي كه حادثه منحصراً در نتيجه خطاي او ايجاد شده باشد
بيمه گر، مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث را در مورد خسارتهاي مالي تا مبلغ ۲۵۰۰۰ ريال و خسارتهاي جاني حداكثر تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ريال بيمه كرده است كه در صورت بروز حادثه آن راپرداخت خواهد كرد

خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر
خسارتهاي زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
خسارات ناشي از جنگ ، جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا، انقلاب
خسارات ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل ، زلزله ، صاعقه و طوفان
خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اشعه يون زا و راديواكتيويت
خسارات وارد به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه
خسارات ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم
خسارات وارد ناشي از عمل متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه
خسارات واردبه بيمه گذار و كالا، اموال ، ساختمانهاو وسايل نقليه تحت مالكيت و يا تصرف بيمه گذار

بيمه حوادث سرنشين و راننده

اصولا هرتصادم باعث بروز دونوع خسارت مي شود; نخست خساراتي است كه به اشخاص ثالث واردمي آيد كه لزوماً و برحسب قانون ، مقصر حادثه ملزم به جبران آن و ديگر خساراتي است كه به وسيله نقليه مقصر حادثه ، راننده و سرنشينان آن وارد مي آيد. خسارات دسته اول را مي توان از محل بيمه نامه شخص ثالث و يا مازاد ثالث جبران كرد و خسارات دسته دوم خود شامل دو قسمت است كه خسارات مالي و خسارات جرح و فوت از اين دسته اند. بخش نخست خسارات دسته دوم را مي توان از محل بيمه نامه بدنه اتومبيل جبران كرد و بخش دوم آن يا بايد از طريق بيمه نامه حوادث سرنشين جبران شود ويا بيمه نامه ديه اين گونه خسارات جرح و فوت را جبران كند. دراين حالت چنانچه شركت بيمه سرنشينان اتومبيل را بيمه كرده باشد، در صورت بروز خسارات جرح و فوت ، آن را جبران خواهد كرد.

۱- خطرهاي مورد تعهد بيمه گر
براساس شرايط بيمه نامه حوادث سرنشين ، چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه به علت آتش سوزي ،انفجار، واژگون شدن ، منحرف شدن و يا سقوط باعث بروز هرگونه خسارت جرح و فوت سرنشينان ماشین شود، بيمه گر متعهد است خسارات وارد را براساس شرايط بيمه نامه پرداخت كند. لازم به ذكراست كه تعهد بيمه گر در مورد بيمه نامه حوادث سرنشين محدود به ظرفيت مجاز اتومبيل مورد بيمه است . در واقع بيمه سرنشين نوعي بيمه نامه حادثه است كه در آن خطرات مورد بيمه ، محدود به مواردي است كه در بيمه نامه از آنها به عنوان حوادث مشمول بيمه نام برده شده است

۲- خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر
سرنشينان وسيله نقليه مورد بيمه در مقابل حوادث مذكور در بند تحت پوشش بيمه اي قراردارند و تابع شرايط عمومي بيمه نامه حوادث سرنشين مي باشند، اما در صورتي كه بروز و منشأ حادثه يكي از خطرات مذكور در ذيل باشد، بيمه گر تعهدي در جبران خسارت ندارد
خسارات ناشي از خطرات طبيعي مانند زلزله ، سيل ، طوفان ، صاعقه و آتشفشان كه انسان در ظهور وبروز آنها دست نداشته و بروز آن خارج از اراده بشر است
خسارات ناشي از جنگ ، شورش ، آشوب ، بلوا، اعتصاب و ... كه معروف به خطرات اجتماعي است قابل جبران نيست مگر اين كه شرط خلاف ديگري بين طرفين قرارداد توافق شده باشد
خسارات ناشي از كاربرد وسيله نقليه در مسابقات شرطبندي و آزمايشهاي رانندگي
خسارات ناشي از تشعشعات راديواكتيويته و اشعه يون زا.
خسارات وارد به سرنشينان اتومبيل چنانچه در زمان سوختگيري آن ايجاد شده باشد
اصولا خسارات وارد در صورتي قابل جبران است كه راننده داراي گواهينامه مجاز رانندگي باشد. درصورتي كه حادثه منجر به نقص عضو و ازكارافتادگي سرنشينان اتومبيل شود، غرامت براساس جدول نقص عضو و ازكارافتادگي پرداخت و تسويه خواهد شد.

بيمه مازاد مسئوليت مدني شخص ثالث تا حد ديه

درقانون مجازات اسلامي (ديات ) كه درسال ۱۳۶۱ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، قانونگذار ديه را بدين گونه تعريف كرده است : ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود
با نگاهي براين تعريف درمي يابيم كه ديه در واقع مجازاتي است كه شرع براي قتل نفس ، جرح و ياصدمات بدني ديگر براي مقصر حادثه درنظر گرفته مشروط بر اين كه عمدي نباشد. يكي از مصاديق اين تعريف و در واقع تحقق امر ديه ، همانا حوادث ناشي از رانندگي است ، زيرا راننده و يا دارنده وسيله نقليه موتوري مسئول خساراتي است كه ممكن است به علت كاربرد وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد شود وبيمه شخص ثالث هم به منظور جبران ضرر و زيانهاي ناشي از كاربرد همين وسيله نقليه توسط قانونگذارتصويب شده است.
دادگاهها مقدار ديه قتل نفس يك مرد مسلمان را يكي از موارد شش گانه زير كه جاني در انتخاب هريك از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها هم جايز نيست تعيين كرده اند.
- يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي هم لاغر نباشد.
- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي هم لاغر نباشد.
- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي هم لاغر نباشد.
- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن
- يكهزار دينارمسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است .
- ده هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره مي باشد.
پرداخت قيمت هريك از موارد ششگانه در صورت تراضي طرفين كافي است و اگر تلفيق به نوان پرداخت قيمت يكي از موارد ششگانه باشد كافي است .
باتوجه به قوانين مصوب ، شركتهاي بيمه با در نظر گرفتن محدوديت پوشش بيمه اي غرامت مالي وجاني بيمه نامه شخص ثالث ، اقدام به ارائه بيمه نامه اي مازاد با همان شرايط و چند شرط اضافي خاص كرده و آن را بيمه نامه مازاد ثالث (ديه ) نامگذاري كردند.
اصولا شرايط عمومي اين بيمه نامه مطابق با شرايط عمومي بيمه نامه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث است ، اما تفاوت عمده آن با بيمه نامه شخص ثالث در اين است كه خسارات وارد براساس رأي محاكم صالحه قابل پرداخت است .
تعهد بيمه گر از لحاظ افراد زيان ديده در داخل وسيله نقليه موتوري برابر ظرفيت مجاز اتومبيل است ،حال آنكه در خارج از وسيله نقليه براي شمار افراد محدوديتي وجود ندارد.
شركتهاي بيمه باتوجه به قيمت و ارزش فعلي موارد ششگانه اي كه محاكمه صالحه رأي خود را بر آن اساس صادر مي كنند بيمه نامه هايي را برحسب درخواست بيمه گذاران خود از مبلغ شش ميليون تا هفتادميليون ريال صادر مي كنند. نرخ حق بيمه بيمه نامه هاي ديه توسط بيمه مركزي ايران به شركتهاي بيمه ابلاغ شده است .

مسئوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌


تعداد بازدید :11683
بیمه sos

بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه بیمه اس او اس بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه sos بیمه

انواع بیمه درمان تکمیلی

بیمه های درمان تکمیلی

بیمه sos

این پوشش بیمه ای جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعهدات سازمانهای بیمه گر پایه ( شامل بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و ... ) ارائه می گردد و نگرانی بیمه شدگان را از پرداخت هزینه های هنگفت درمان برطرف می نماید.

بیمه تکمیلی sos

پیشگامی کمک رسان در ورود به عرصه رقابتی صنعت بیمه، تجربیات ارزنده ای را در اختیار این شرکت قرارداده است، که نتایج عمده آن عقد قراردادهای بزرگ در زمینه بیمه های درمانی توسط این شرکت بوده و هر ساله با بررسی برآیند چنین قراردادهایی، طرح ها و ایده های نوینی بر پایه اصل مشتری مداری تجلی می یابد.

بیمه تکمیلی انفرادی

بی تردید بهینه و بهنگام سازی پوشش های بیمه های درمان تکمیلی در قالب خدمات برتر، از راهبردهای اصلی این شرکت بوده و مدیریت بیمه درمان با الهام از آن، همواره بر کیفیت خدمات خود در یک فرایند بلند مدت خواهد افزود.

بیمه تکمیلی انفرادی و sos

بیمه های درمان تکمیلی عمدتاً بصورت گروهی صادر میشود و صدور آن بصورت انفرادی مقدور نمی باشد. بیمه گزار می تواند تمامی کارکنان و یا حداقل 70 درصد آنان بهمراه اعضای خانواده تحت تکفل قانونی را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهد و انواع آن عبارتند از :

بیمه اس اواس sos

بیمه های درمان کامل :
در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر متعهد است کلیه هزینه های درمان بیمه شدگان را براساس میزان تعهدات و سایر شرایط مندرج در قرارداد جبران نماید.

بیمه های درمان تکمیلی :
در این نوع بیمه نامه ها بیمه گزاران دارای بیمه گر اول یا پایه هستند و بیمه گر دوم متعهد جبران بخشی از هزینه های درمان براساس تعهدات و سایر شرایط مندرج در قرارداد فیمابین می باشد تمام یا بخشی از فرانشیز تعین شده در بیمه های درمان تکمیلی معمولاً از طرف بیمه گر اول تامین میگردد.

بیمه درمان خانواده :
در این نوع بیمه ها اعضای یک خانواده با شرایط ویژه ای تحت پوشش قرار میگیرند صدور اینگونه بیمه نامه ها با حق بیمه ای نسبتاً گرانتر از بیمه های گروهی و منوط به سلامتی کامل بیمه شدگان در زمان صدور می باشد .

خطرات و ریسک های تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی

پوشش های بیمه ای که برای گروه های بالاتر از 50 نفر صادر می گردد جهت جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی که مازاد بر سهم بیمه گر پایه بوده و بیمه گذاران با توجه به شرایط و خواسته های خود می توانند با عقد قرارداد مربوطه از تمام یا بخشی از خدمات ذیل استفاده نمایند :

- جبران هزینه های بستری ، جراحی ، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گاماناپف و انواع سنگ شکن در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و Day Care.

- جبران اعمال جراحی تخصصی شامل جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی نخاع ، گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان

- جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

- جبران هزینه های درمانی نازایی و ناباروری

- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم(نظیر عمل لیزیک ، لازک و ...)

- جبران هزینه های پاراکلینیکی (تشخیص درمانی) شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی، ام .آ ر. آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفس (اسپیرومتری-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سیستومتری یا سیستوگرم)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم و اعمال مجاز سرپائی شامل شکستگی و در رفتگی، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی

- جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی

- جبران هزینه های ویزیت و دارو

- جبران هزینه های دندانپزشکی

- جبران هزینه خرید سمعک

- جبران هزینه عینک و لنز تماس طبی

- جبران هزینه تهیه اعضاء طبیعی بدن

- جبران هزینه اروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحی مورد نیاز باشد

- جبران هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان

- جبران هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال در بیمارستان

- هزینه آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی

بیمه درمان تکمیلی و sos

بیمه تکمیلی انفرادی و sos