مدارک اس او اس در مواقع عدم صدور نامه کمک رسان

کمک رسان ایران


مدارک اس او اس در مواقع عدم صدور نامه کمک رسان مدارک مورد نیاز madarek sos کمک رسان خدمات پاراکلینیکی بستری در بیمارستان خدمات اورژانس

مدارک مورد نیاز در مواردی که معرفی نامه کمک رسان صادر نشده است (بستری در بیمارستان های غیر طرف قرارداد، درمان تحت نظر پزشکان غیر قراردادی، عدم امکان احراز شرایط قبل از ترخیص، انجام خدمات پاراکلینیکی و یا بستری بدون اطلاع کمک رسان، استفاده از خدمات اورژانس و ...) به شرح فوق :

 

کمک رسان ایران


تعداد بازدید :23